Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Ιδιωτικό
Διεθνές Δίκαιο
1. Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Εαρινό εξάμηνο
2018
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
10-12πμ
ευρυγένης
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ / ΚΟΥΡΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ
2-4μμ
β αμφιθέατρο

2. Ύλη μαθήματος
Το μάθημα αφορά το πρόβλημα του εφαρμοστέου δικαίου σε ιδιωτικές σχέσεις με
στοιχεία αλλοδαπότητας. Περιλαμβάνει: (α) Γενικές αρχές επιλογής εφαρμοστέου
δικαίου (δομή κανόνα συνδέσεως, νομικός χαρακτηρισμός, παραπομπή, προδικαστικό
ζήτημα, καταστρατήγηση δικαίου, δημόσια τάξη, εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου,
διαχρονικό δίκαιο). (β) Ειδικό μέρος (εφαρμοστέο δίκαιο στην ικανότητα δικαίου
και δικαιοπραξίας φυσικών προσώπων, ικανότητα νομικών προσώπων, τύπος
δικαιοπραξίας, οικογενειακές σχέσεις, αδικοπραξίες, συμβατικές ενοχές, σχέσεις
εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου). (γ) Ζητήματα δικονομικού διεθνούς δικαίου
(διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων). (δ) Κτήση
και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. Γενικές αρχές δικαίου ιθαγένειας

3. Προτεινόμενα Συγγράμματα
1. Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ε. Βασιλακάκης: Ιδιωτικό
Διεθνές Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα Ε.Ε., Θεσσαλονίκη 2012 /5η έκδοση (Kωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 22704164)
2. Σ. Βρέλλης, Ιδιωτικό Διεθνές
Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, 2008 /3η έκδοση (Κωδικός βιβλίου στο Εύδοξο:
10547).
4.Σημειώσεις

5. Nomikithesstips
Και τα δύο προτεινόμενα συγγράμματα είναι πλήρη,
απλά συνηθίζεται να προτιμάται αυτό τωνΓραμματικάκη-Αλεξίου, Παπασιώπη-Πασιά και Βασιλακάκη, καθώς συμμετέχει ο καθηγητής που παραδίδει το μάθημα.
Επίσης υπάρχει και μία επιτομή των εν λόγω καθηγητών η οποία είναι βοηθητική
απλά είναι του 2005 και ως εκ τούτου ίσως υπάρχουν αποκλείσεις απο τα όσα
διδάσκονται.