Δίκαιο και Οικονομία (1ο εξάμηνο) – ΓΠ2

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
2
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
A
1
ΔΕΥΤΕΡΑ
4-6 μμ
7
ΤΣΑΟΥΣΗ
Διδάσκουν:Α. Τσαούση
Διδακτικά βιβλία:
1. Νικόλαος Ιντζεσίλογλου, Κοινωνία και Νέα Τεχνολογία: Κοινωνιολογία και Κοινωνικοί Προβληματισμοί, 2η εκδ., Εκδ.
Σάκκουλα,
Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767424
2. Ασπασία Τσαούση, Δίκαιο και Συνεργατικότη τα: Μια Νέα Προσέγ- γιση στη ν Κοινωνιολογία του Δικαίου, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33114225
3. Πέτρος Γέμτος, Οικονομία
και Δίκαιο, τ. Τόμοι 1 εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 21263
Ύ λη: Η Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου και των Θεσμών και γενικότερα   ο   επιστημονικός  κλάδος   «Δίκαιο   και   Οικονομία»  (Law   and Εconomics) είναι μια από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες περιοχές τη ς εφαρμοσμένη ς μικροοικονομικής στο πεδίο του δικαίου και τη ς δημόσιας
επιλογής και αποφασης. Χρησιμοποιεί τα καθιερωμένα εργαλεία-έννοιες της μικρο-οικονομικής (ανεπάρκεια, επιλογή, κίνητρα, προσφορά και ζήτηση) για να κατανοήσει και να εξηγήσει νομικούς και πολιτικούς κανόνες,
συμβάσεις μεταξύ ατόμων και επιχειρήσεων, κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους θεσμούς. Η οικονομική προσέγγιση στο
δίκαιο λειτουργεί διττά: προτείνει τη θέσπιση νέων κανόνων δικαίου και αξιολογεί την εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων δικαίου,
με κριτήριο την αποτελεσματικότητά τους. Έτσι,
το ερευνητικό πεδίο τη ς «Οικονομικής Ανάλυσης του Δικαίου και των Θεσμών » τείνει να ταυτιστεί με εκείνο της «Δικαιο-οικονομικής Επιστήμης» («Law and Economics»). Το μάθη μα εντοπίζει τις συνδετικές γέφυρες μεταξύ της Νομικής και της Οικονομικής Επιστήμη ς: την ορθολογική, ένσκοπη δράση, το κοινό ρυθμιστικό πεδίο (που είναι
η ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων), το δεοντολογικό/κανονιστικό στοιχείο
κτλ.
Στη
συνέχεια, εξετάζονται: (α) Η σχέση κανόνων δικαίου και άσκησης αποτελεσματικής πολιτικής, μέσα από την εξοικείωση με τα κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας, (β) Η συσχέτιση βασικών εννοιών τη ς οικονομική ς επιστήμης με δικαιικούς και πολιτικούς θεσμούς,
μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (π.χ.
νομοθεσία και κίνη τρα,
οι δυσλειτουργίες από
τη δράση οργανωμένων ομάδων πίεσης και από τη διόγκωση τη ς γραφειοκρατίας, οι οικονομικές και εισοδηματικές ανισότητες στο σύγχρονο κράτος
προνοίας, η κοινωνική πολιτική ως αποτέλεσμα τη ς παράλλη λη ς επιδίωξης τη ς αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, κ.τ.λ.). Έπειτα,
η οικονομική ανάλυση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένους δικαιικούς κλάδους:
στο
εμπράγματο δίκαιο (με έμφαση στο Θεώρη μα του Coase), στο δίκαιο
των
συμβάσεων, στις αδικοπραξίες, στο ποινικό δίκαιο (μέσα από τη θεωρία του Gary Becker για τον ορθολογικό εγκλη ματία) και τέλος στο οικογενειακό δίκαιο.Σημ: Οι στοιχειώδεις γνώσεις οικονομικής επιστή μης που απαιτούνται αποκτώνται κατά τη διάρκεια του μαθή ματος.