Δίκαιο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
3
ΔΙΚΑΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η
1
ΤΡΙΤΗ
12-2μμ
313
Στεργιου
 
 
Διδάσκει: Άγγ. Στεργίου
Διδακτικά βιβλία:
1. Ελ-Αθ. Αλεξιάδου, Γενικές Αρχές Δεοντολογίας της Υγείας, έκδ. University  Studio Press, Θεσσαλονίκη 2012. Kωδικός βιβλίου στον Εύ- δοξο: 22798301.
2. Π. Παπαρρηγοπούλου,
Το δημόσιο δίκαιο της υγείας, Νομική Βι-
βλιοθήκη, Αθήνα 2009. Κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 10478
΄Υλη: Το επιστη μονικό πεδίο του δη μόσιου δικαίου τη ς υγείας. Το δικαίωμα
στη ν υγεία (άρθρο 21 Συντ/τος).
Φορείς, κανονιστικότητα,
περιεχόμενο.
Ε- λεύθερη επιλογή γιατρού (φιλελεύθερες αρχές της ιατρικής). Διεθνείς πηγές. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Ενωσιακό
Δίκαιο. Πρωτογενές και παρά- γωγο δίκαιο.
Κανονισμός 883/2004,
σχετική Οδηγία.
Ελεύθερη κυκλοφορία
ασθενών. Η προστασία τη ς υγείας μέσω τη ς ασφάλιση ς ασθένειας ΕΟΠΥΥ,
συμπλη ρωματική ασφάλιση ασθένειας. Πρ οστασία ανασφάλιστων. Εθνικό Σύστη μα Υγείας. Η σχέση του με τον ιδιωτικό τομέα. Η χρη ματοδότη ση και
οργάνωση του συστή ματος.
Οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠεΔΥ). Οικογενειακός γιατρός. Δευτεροβάθμια περίθαλψη (Νοσοκο-
μείο).Δικαιώματα του ασθεν ούς. Προστασία προσωπικών δεδομένων στο
χώρο τη ς υγείας.
Επαγγελματικές σχέσεις γιατρών. Υγειονομική νομοθεσία.

 

Σύμβαση  παροχή ς ιατρικών υπη ρεσιών. Ο ιδιωτικός τομέας τη ς υγείας. Φαρμακευτικό δίκαιο. Το δικαίωμα του ατόμου
στη ν κοινωνική πρόνοια. Τα χαρακτη ριστικά γνωρίσματα τη ς κοινωνικής πρόνοιας. Εθνικό Σύστημα Κοινωνική ς Φροντίδας. Αποκεντρωμένες δομές του συστή ματος.
Εθελοντι- κές οργανώσεις. Προνοιακά προγράμματα για τη ν οικογένεια, τη μη τρότητα,
τα παιδιά,
τα άτομα με ειδικές ανάγκες,
τους η λικιωμένους . Προστασία της
στέγη ς. Παροχές στους οικονομικά αδυνάτους. Κοινωνικός αποκλεισμός. Α-
ντιμετώπιση τη ς φτώχειας. Δικαστική προστασία του δικαιούχου κοινωνι- κών υπη ρεσιών .