Γενική Κοινωνιολογία (1ο εξαμηνο) – ΓΠ1

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1
ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
A
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
2-4 μμ
8
ΤΣΑΟΥΣΗ
Διδάσκουν: Ν. Ιντζεσίλογλου, Α. Τσαούση
Διδακτικά βιβλία:
1. Anthony Giddens, Κοινωνιολογία, Μετ. Δημήτρης Γ. Τσαούσης Εκ- δόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 31709
2. Νικόλαος Γ. Ιντζεσίλογλου, Κοινωνία και νέα τεχνολογία. Εισαγωγή στη ν Γενική Κοινωνιολογία και Κοινωνικοί Προβλη ματισμοί ,
Β΄
έκδοση,
Εκδόσεις
Σάκκουλα Α.Ε., Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014. Kωδικός βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞΟ: 22767424
3. Michael Hughes and Carolyn J.
Kroehler,
Κοινωνιολογία – Οι βασικές έννοιες,
έκδοση,
Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., Αθήνα 2014. Κωδικός βι- βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41955464
4. George Ritzer,  Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία, Eκδ. Κριτική,
2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ 22729170
Ύ λη: Το μάθημα προσεγγίζει την Κοινωνιολογία ως ξεχωριστή επιστήμη, μέσα από αναφορές στον ιδρυτή τη ς Auguste Comte και στους κύριους εκπροσώπους της, που
ταυτίζονται με  συγκεκριμένες Σχολές
σκέψης: τον
Emile Durkheim και τον Λειτουργισμό, τον Karl Marx και τη
Σχολή των Συγκρούσεων, τον Max Weber και την Κατανοούσα Κοινωνιολογία. Αναφορά γίνεται και σε πιο σύγχρονες σχολές σκέψεις όπως ο δομισμός και η
συστημική προσέγγιση (T. Parsons, N. Luhmann), οι θεωρίες της Σχολής τη ς Φραγκφούρτη ς και ο P. Bourdieu. Γίνεται επίση ς αναφορά στα γνωστικά
πεδία ειδικών κοινωνιολογιών όπως η κοινωνιολογία της παιδείας,
τη ς οικογένειας, των πόλεων, των ΜΜΕ κ.λπ.. Εξετάζονται βασικές έννοιες, όπως η κοινωνικοποίηση, ο κοινωνικός έλεγχος και τα στοιχεία τη ς κοινωνικής δομής (κοινωνική θέση, κοινωνικός ρόλος,
κοινωνικές ομάδες, διαστρωμάτωση ,
δίκτυα, θεσμοί, τυπολογία κοινωνιών). Γίνεται επίσης εκτεταμένη αναφορά στη ν κοινωνική αλλαγή και στη δυνατότητα εξέλιξης και προόδου των κοινωνικών συνόλων μέσα από την εμπειρική γνώση . Μελετώνται οι σχέσεις κράτους και έθνους,
καθώς και η εθνική ταυτότητα. Εισάγεται προβλη
ματισμός για προβλή ματα μεθοδολογίας, π.χ. για τη διάκριση μεταξύ ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, μεταξύ στατικής και δυναμικής Κοινωνιολογίας,
κ.λπ..
Σε
χωριστή ενότητα του μαθήματος εστιάζουμε σε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα, όπως είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η δομική
φτώχεια και η παραβατική συμπεριφορά.
Στο
τέλος εξετάζονται σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως η προβληματική των μειονοτήτων σε
συνθήκες παγκοσμιοποίηση ς, σύγχρονες εκφάνσεις του εθνικισμού και του ρατσισμού, τα ηθικά διλήμματα της τεχνολογικής εξέλιξης και το μέλλον της ανθρώπινη ς εργασίας.