Ειδικοί θεσμοί του Αρχαίου Ελληνικού Δικαίου

Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
4
ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ζ
1
ΠΕΜΠΤΗ
6-8μμ
Τυπογραφείο
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
2
ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η
1
ΤΡΙΤΗ
2-4μμ
320
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διδάσκει:Κ. Παπακωνσταντίνου

Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Κ. Παπακωνσταντίνου
Διδακτικά βιβλία: Σημειώσεις και αποσπάσματα από επιλεγμένη βιβλιο-
γραφία και πηγές.
΄Υλη: Περιλαμβάνει τη μελέτη νομικών λύσεων και θεσμών που οι αρχαίες
ελλη νικές νομοθεσίες επέλεξαν για ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών ζητημάτων: Από θεσμούς πολιτειακής οργάνωσης, την ιδιότητα
του πολίτη , τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, τους άρχοντες και την υποχρέωση λογοδοσίας τους,
τη ν απονομή δικαιοσύνης στα αθη ναϊκά δικα-
στή
ρια μέχρι τη ν τυποποίη ση και τη δίωξη εγκλη μάτων, όπως αυτών κατά του πολιτεύματος, κατά τη ς ζωή ς,
τη ς τιμή ς και τη ς ιδιοκτη σίας, αλλά και
ειδικότερα ζη τήματα ιδιωτικού δικαίου, όπως δικαιοπραξίες, οικογενειακού
δικαίου ρυθμίσεις, κλη ρονομική διαδοχή , ρυθμίσεις εμπορικού και εργασια- κού δικαίου, ζη τή ματα ελεύθερης έκφρασης στην τέχνη. Η μελέτη των ζητη- μάτων αυτών γίνεται μέσα από τη ν ερμηνευτική προσέγγιση πηγών: Επιγρα- φικές και παπυρικές μαρτυρίες, δικανικοί λόγοι αττικών ρητόρων, έργα τρα- γικών και κωμικών ποιη τών, λεξικογράφων, ιστοριογράφων, φιλοσόφων
κ.ά. παρέχουν ένα ανεκτίμη της αξίας υλικό που διασώζει πλη ροφορίες για θεσμούς και νομικές λύσεις σε συγκεκριμένα κοιν ωνικά, οικονομικά, πολι- τικά ζη τή ματα του παρελθόντος, τα οποία δε στερούνται διαχρονική ς ση μα-
σίας και ανοίγουν διαφορετικά, συναρπαστικά μονοπάτια και στη νομική σκέψη του σή μερα.