Διοικητική Δικονομία

1. Πότε διδάσκεται (2016-2017)1ο τμήμα (Α-ΚΑ) ΓΩΓΟΣ
Δευτέρα 3.00-5.00 μμ Αιθ.8
Τετάρτη 2.00-4.00 μμ Αιθ.5
Παρασκευή 12.00-3.00 μμ Αιθ.3122ο τμήμα (ΚΕ-ΠΑ) ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ/ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ
Δευτέρα 3.00-6.00 μμ Αιθ.312
Τρίτη 4.00-6.00 μμ Αιθ.112
Τετάρτη 2.00-4.00 μμ Αιθ.7

3ο τμήμα (ΠΕ-Ω) ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ
Δευτέρα 3.00-6.00 Αιθ.312
Τρίτη 4.00-6.00 Αιθ.6
Τετάρτη 2.00-4.00 Αιθ.6

2. Ύλη: Το διοικητικό δικονομικό δίκαιο έχει ως αντικείμενο τους κανόνες που διέπουν την παροχή δικαστικής προστασίας στις σχέσεις της δημόσιας διοίκησης με τους ιδιώτες. Στο μάθημα εξετάζονται, σε μια πρώτη ενότητα, οι συνταγματικοί κανόνες που διέπουν τις διοικητικές διαφορές, με έμφαση στα άρθρα 20 παρ.1 και 95 του Συντάγματος, η οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, οι γενικές αρχές της διοικητικής δίκης και η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική διοικητική δικονομία. Στην επόμεη ενότητα αναπτύσσεται η διάκριση των διοικητικών διαφορών απο τις ιδιωτικές καθώς ο διαχωρισμός των διοικητικών διαφορών σε ακυρωτικές και ουσίας (πλήρους δικαιοδοσίας). Ακολουθεί η αναλυτική διδασκαλία του ενδίκου βοηθήματος της αιτήσεως ακυρώσεως, με αφετηρία τις ειδικές προυποθέσεις του παραδεκτού της. Εξετάζονται ακόμη οι λόγοι ακυρώσεως, η συμμετοχή τρίτων στη διοικητική δίκη, καθώς και η διαδικασία επίλυσης των ακυρωτικών διαφορών (κανόνες της προδικασίας, συχήτηση τηε υπόθεσης, παραίτηση, αλλοι λόγοι κατάργησης της δίκης). Ακολουθεί η ενότητα που εξετάζει την ακυρωτική απόφαση και τις συνέπειες της, τόσο για τους διαδίκους, όσο και για τους τρίτους, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποχρέωση συμμόρφωσης της διοίκησης. Με αντίστοιχο τρόπο αναπτύσσονται τα δυο ένδικα βοηθήματα των διαφορών ουσίας, η προσφυγή και η αγωγή. Εξετάζονται επίσης τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ανακοπής στις δίκες περί τη διοικητική εκτέλεση. Ακολουθεί η ενότητα που έχει ως αντικείμενο την προσωρινή προστασία στις διοικητικές διαφορές, με κέντρο βάρους την αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Τέλος, παρουσιάζονται τα ένδικα μέσα στη διοικητική δικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στην τριτανακοπή (στις ακυρωτικές διαφορές), στην έφεση (τόσο σε ακυρωτικές, όσο και σε διαφορές ουσίας) και στην αίτηση αναιρέσεως.

3. Nomikithess tips: To Nomikithess προτείνει το σύγγραμα του Λαζαράτου, αλλά για συνοτπικότερο και γρηγορότερο διάβασμα συνιστούμε (ως επιτομή) το σύγγραμα του Γέροντα


4. Προτεινόμενα συγγράματα
α)Σπηλιωτόπουλος Επαμεινώνδας, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
β) Δαγτόγλου Πρόδρομος, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο 6η/2013 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
γ) Λαζαράτος Πάνος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 2/2015. Αντ. Σάκκουλα ΕΕ Αθήνα
δ) Σκουρής Βασίλειος, Διοικητικό Δικονομικό δίκαιο, 2η/1996 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
ε) Απ. Γέροντας, Επιτομή Διοικητικού Δικαίου. Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα

5. Σημειώσεις
6. Θέματα