ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ε..Ε.

ΕΞΑΜΗΝΟ        ΤΜΗΜΑ        ΗΜΕΡΕΣ         ΩΡΑ          ΑΙΘΟΥΣΑ           ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ζ                      1               ΤΡΙΤΗ          12-2μμ           108       ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ / ΛΕΝΤΖΗΣ
Διδακτικό βιβλίο:
Η ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ 26.2 ΣΛΕΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
και ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 33093851.
Έκδοση: 3η ΕΚΔΟΣΗ/2013
Συγγραφείς: ΧΑΡΗΣ ΤΑΓΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΓΚ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ISBN: 978-960-562-138-4.Τύπος: Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Φάκελος μαθήματος
Ύλη: Πρόκειται για μια εισαγωγή στους κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στις θεμελιώδεις οικονομικές ελευθερίες που αυτή (η εσωτερική αγορά) εγγυάται. Χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη, εξετάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην τελωνειακή ένωση (απαγόρευση δασμών, κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, τελωνειακή συνεργασία) και στην απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών και των μέτρων ισοδυνάμου προς δασμούς αποτελέσματος κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Στη δεύτερη, εξετάζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Γίνεται εκτενής αναφορά στα κύρια χαρακτηριστικά της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και της ελευθερίας εγκατάστασης, καθώς και στις συναφείς εξαιρέσεις για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας, για την απασχόληση στη δημόσια διοίκηση κ.τ.λ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην επίδραση που είχε στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων η καθιέρωση της ιθαγένειας της Ένωσης και η δημιουργία του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης. Η διδασκαλία βασίζεται στη μελέτη της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εξελίξεων
και των μεταστροφών της.