Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών)

Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών) 

1. Πρόγραμμα διδασκαλίαςΕαρινό εξάμηνο 2018


ΗΜΕΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
ΠΕΜΠΤΗ
Α-Λ
2-5μμ
6
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ
Μ-Ω
2-5μμ
5
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ/ΤΖΙΒΑ

 

2. Ύλη
 
Α. Αξιόγραφα: Γενική παρουσίαση της έννοιας των αξιογράφων,
των σκοπών που εξυπηρετούν και των διακρίσεών τους. – Αναλυτική εξέ-
ταση του δικαίου της συναλλαγματικής και της επιταγής με βάση τους ισχύ-
οντες νόμους.
 
 Β. Ασφαλιστικό δίκαιο: 1. Εισαγωγή – Γενικό μέρος: Η
ασφάλιση (Έννοια, ουσιώδη στοιχεία, διακρίσεις) – Η ασφαλιστική σύμβα-
ση (Έννοια, χαρακτηριστικά αυτής, το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της σύμβα-
σης ασφάλισης, ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, κοινοτικό δίκαιο των
ασφαλίσεων, τα συμβαλλόμενα μέρη). 2. Διαμόρφωση της ασφαλιστικής
σύμβασης (Kατάρτιση, ειδικές μορφές ασφαλιστικών συμβάσεων, το ασφα-
λιστήριο, διάρκεια της σύμβασης). 3. Υποχρεώσεις των μερών – Υποχρεώ-
σεις του λήπτη της ασφάλισης (καταβολή ασφαλίστρου, ασφαλιστικά βάρη),
υποχρεώσεις του ασφαλιστή, εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης, παρα-
γραφή. 4. Ειδικό μέρος – Ασφάλιση κατά ζημιών (Γενικές αρχές αυτής,
ασφαλιστική ζημία, ασφαλιστικό συμφέρον, ασφαλιστική αξία, ασφαλιστικό
ποσό, η αποζημιωτική αρχή). 5. Είδη χερσαίας ασφάλισης ζημίας (Ασφά-
λιση πυρκαγιάς, ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων, ασφάλιση εσοδείας, α-
σφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, ασφάλιση αστικής ευθύνης, υποχρεω-
τική ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα, λοιπές μορ-
φές ασφάλισης ζημιών). 6. Ασφάλιση προσώπων (Γενικές αρχές ασφάλισης
ποσού, είδη ασφάλισης προσώπων). (Ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχήμα-
τος, ασφάλιση ασθένειας)
 
3. Προτεινόμενα συγγράμματα
 
1. Στοιχεία Ασφαλιστικού Δικαίου, 2007, 5η εκδ. Αλ. Αργυριάδη/
Ρ. Χατζηνικολάου – Αγγελίδου/ Λ. Σκαλίδη, κωδ. 34558
2. Ιδιωτικό Ασφαλιστικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 4η εκδ. 2014,
Καθ. Ρ. Χατζηνικολάου – Αγγελίδου,κωδ. 41959968
3. Ασφαλιστικό δίκαιο – Εισηγήσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 3η εκδ.
2014 Καθ. Ι. Ρόκας, κωδ. 41958893.
4. Ν. Ρόκας, Αξιόγραφα, Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ, 2012 2η εκδοση,
22769268
5. Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Δίκαιο Αξιογράφων, Εκδόσεις Σάκ-
κουλα ΕΕ, 2013/7η, 32998006
 6. Γ. Τριανταφυλλάκης, Δίκαιο Αξιογράφων, Νομική Βιβλιοθήκη
2008, ΚΩΔ: 10518
4. Nomikithess tips
 
Α. Αξιόγραφα: Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος το  Nomikithess  προτείνει τα πρακτικά θέματα των τριών συγγραφέων Α. Αντάπασης, Κ. Κάμτσιου-Μπέτζιου, Λ.Ι. Αθανασίου  <<Πρακτικά θέματα του δικαίου των αξιογράφων >>
 ( Νομική Βιβλιοθήκη ). Τα πρακτικά αυτά θα βοηθήσουν τους φοιτητές να κατανοήσουν τις έννοιες της συναλλαγματικής και της επιταγής. Συγχρόνως προτείνεται η επιτομή του Γεράσιμου Αναστασόπουλου.
Β. Ασφαλιστικό δίκαιο: Το σύγγραμμα της καθηγήτριας Αγγελίδου είναι ευανάγνωστο και αρκετά καλό για την κατανόηση του ασφαλιστικού δικαίου.
5. Χρήσιμο υλικό
Θέματα εξετάσεων
Α: Αξιόγραφα

 

 

Β: Ασφαλιστικό