Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου-Επισφαλείς εργασιακές σχέσεις

 

ΤΡΙΤΗ

12-2μμ

αιθ 108

 
Διδάσκει: Δ. Σιδέρης
Διδακτικά βιβλία:
1. Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο,
Ατομικές εργασιακές σχέσεις,
3η έκδ., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ-
ΔΟΞΟ: 41959965
2. Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο: Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο τη ς ευελιξίας τη ς εργασίας,
7η έκδ, εκδ.
Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσα- λονίκη, 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959954
΄Υλη: Τηλεργασία.Προστασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομέ- νων. Σεξουαλική παρενόχλη ση στο χώρο τη ς εργασίας. Ανταγωνιστικές πράξεις του εργαζομένου έναντι του εργοδότη. Προσωρινή απασχόλη ση και δα- νεισμός εργαζομένων.