Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης ιδιωτικών διαφορών


(διαιτησία, διαμεσολάβηση, μορφές συμβιβαστικής επίλυσης)
 
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
8
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ…)
Ζ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
10-12πμ
313
Απαλαγάκη
 
 
Διδάσκει: Απαλλαγάκη
Διδακτικά βιβλία:
Corpus σημειώσεων
΄Υλη: Εξετάζονται οι νέες προοπτικές που ανοίγουν οι εναλλακτικοί τρόποι
επίλυση ς διαφορών στη διευθέτηση των ιδιωτικών διαφορών. Εξετάζονται:
Α.
Η διαμεσολάβη ση τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο,
με ά-
ξονα: 1. Τη ν Ευρωπαική Οδη γία 2008/52 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου (28.05.2008), 2. Το ν.
3898/2010 «Διαμεσολάβη ση σε αστι- κές και εμπορικές υποθέσεις», 3.
Το
π.δ 123/9-12-2011 «Καθορισμός όρων
και προυποθέσεων αδειοδότη σης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης
διαμεσολαβη τών σε  αστικές και  εμπορικές υποθέσεις» και
4.
Τη ν Υ.Α 
1460/2012 για τον καθορισμό αμοιβή ς των διαμεσολαβητών.
Πέραν της θε-
ωρη τική ς ανάλυση ς των ζη τη μάτων τη ς διαμεσολάβη ση ς, καλούνται στο 
πλαίσιο του μαθή ματος διαπιστευμένοι διαμεσολαβη τές, οι οποίοι παρουσιάζουν στους φοιτη τές τις πρακτικές όψεις του θεσμού, μέσα από τη ν εμπει- ρία τους. Ακόμη ,
σε συνεργασία μαζί τους, διεξάγονται εικονικές διαμεσο-
λαβή σεις. Β.Η διαιτη σία τόσο σε ε θνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, με ά
ξονα: 1. Τα άρθρα 867 επ ΚΠολΔ και 2. Τη Σύμβαση Νέας Υόρκη ς (1958)
για τη ν αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτη τικών αποφάσεων. Γ.
Ο συμβιβασμός, εξώδικος και δικαστικός.