Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

1.Πρόγραμμα Διδασκαλίας

 

 

Εαρινό Εξάμηνο 2018
ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Δ 1 (Α-Λ) ΤΕΤΑΡΤΗ 9-11πμ Β α΄μφιθέατρο Ζερδελής
ΠΕΜΠΤΗ 10-12πμ  Αμφ Ευρυγένης
2 (Μ-Ω) ΤΡΙΤΗ 2-4μμ 7 Σιδερης
ΤΕΤΑΡΤΗ 6-8μμ 312

 2.Ύλη του μαθήματος
Κατηγορίες εργαζομένων (εργάτες, υπάλληλοι, διευθύνοντες υπάλληλοι, προσωρινώς απασχολούμενοι). Η ατομική σύμβαση εργασίας (περιεχόμενο, ικανότητα των μερών). Συμβάσεις εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά τη διάρκεια
της εξάρτησης. Χρόνος εργασίας, υπερωρίες, άδεια αναψυχής, εργασία την
Κυριακή. Αναστολή και λήξη της σύμβασης εργασίας. Εργατικό ατύχημα.
Διευθέτηση των εργατικών διαφορών.


3.Προτεινόμενα Συγγράμματα
1. Ζερδελής Δημήτριος, Εργατικό δίκαιο Ατομικές εργασιακές σχέ-
σεις, 4η/2014. ΚΩΔ: 41959965
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
2. Κουκιάδης Ιωάννης Δ., Εργατικό δίκαιο Ατομικές εργασιακές
σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας, 7η/2014
ΚΩΔ: 41959954. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ

4.NomikiThess Tips
Για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος και για μια πλήρη εικόνα αυτού, το Nomikithess προτείνει τα πρακτικά του καθηγητή Δημητρίου Ζερδελή << Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου >>  .
Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα πρακτικά 1-19 τα οποία περιλαμβάνουν συγχρόνως και θεωρία του μαθήματος. Μια άλλη εναλλακτική αποτελεί η επιτομή του καθηγητή Ιωάννη Κουκιάδη << Εργατικό Δίκαιο Επιτομή>>

 

 

5.Χρήσιμο #NomikiThess Υλικό


Από τον καθηγητή Δ. Ζερδελή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Από τον καθηγητή
Άρι Γ. Καζάκο

1ο πρακτικό θέμα
(κοινό πρώτο πρακτικό
θέμα για τα μαθήματα «Εργατικό Δίκαιο»
και «Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας:
Συνδικαλιστικές Ελευθερίες – Δίκαιο
της Εκμετάλλευσης»)
Α. Ο εργαζόμενος Α με
την αρχική σύμβαση πρόσληψής του (παροχή
εξαρτημένης εργασίας με αόριστη χρονική
διάρκεια) την 1.3.2005 συμφωνεί με τον
εργοδότη του Β μηνιαίο μεικτό μισθό
800, 00 ευρώ και ο εργαζόμενος Χ, επίσης
αορίστου χρόνου, με διαφορετικό
αντικείμενο εργασίας, 1500,00 ευρώ. Στη
συνέχεια συνάπτεται για τον κλάδο, στον
οποίο ανήκουν τόσο ο εργοδότης όσο και
οι εργαζόμενοι, συλλογική σύμβαση
εργασίας με έναρξη ισχύος την 1.6.2005 που
ορίζει μηνιαίο μεικτό μισθό για τον Α
1100, 00 ευρώ και για τον Χ 1400,00.
  Μετά τη σύναψη της
συλλογικής σύμβασης εργασίας ο Β ασκεί
αφόρητες πιέσεις στο προσωπικό του για
μείωση των μισθών, ισχυριζόμενος ότι η
επιχείρησή του, μετά από ραγδαία
επιδείνωση της οικονομικής θέσης της,
δεν αντέχει το υπάρχον μισθολογικό
κόστος και απειλώντας ότι θα αναγκαστεί
να μεταφέρει την επιχείρησή του στη
Βουλγαρία ή, στην καλύτερη περίπτωση,
να απολύσει τους περισσότερους
εργαζομένους του. Οι Α και Χ, όπως και
όλο το προσωπικό της επιχείρησης,
υποκύπτουν στις πιέσεις και συμφωνούν
εγγράφως να μειωθεί ο μισθός τους κατά
40%.
Ποιο μισθό οφείλει ο Β
στους Α και Χ;
Ποια θα είναι η απάντηση,
αν η μείωση των πράγματι καταβαλλόμενων
μισθών γίνει όχι με τροποποιητικές
ατομικές συμβάσεις εργασίας αλλά με
επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση
εργασίας;
2ο πρακτικό θέμα
  Η νεοσύστατη Ανώνυμη
Χρηματιστηριακή Εταιρία με την επωνυμία
“Gambling around A.E.”, προσλαμβάνει προσωπικό
για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας
της και συγκεκριμένα προσωπικό γραφείου,
συμβούλους επενδύσεων, brokers, διευθυντικά
στελέχη, προσωπικό καθαριότητας και
κυλικείου. Με το προσωπικό γραφείου
συνάπτει συμβάσεις για την παροχή
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου,
με τους συμβούλους επενδύσεων, τους
brokers και τα διευθυντικά στελέχη συνάπτει
συμβάσεις για την παροχή ανεξάρτητων
υπηρεσιών και με το προσωπικό καθαριότητας
και κυλικείου συμβάσεις έργου.
  Παρά την επιλογή
διαφόρων ειδών συμβάσεων από την εταιρία
αποδεικνύεται κατά τη λειτουργία των
συμβατικών σχέσεων ότι σε όλες τις
περιπτώσεις πρόκειται για παροχή
εξαρτημένης εργασίας για την εξυπηρέτηση
πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης.
  Ερωτάται ποιες
συμβατικές σχέσεις υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του εργατικού δικαίου. Εάν
υποτεθεί ότι ειδικά για την περίπτωση
των brokers ο νόμος επιβάλλει τη σύναψη
συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών με τις
χρηματιστηριακές εταιρίες, είναι
υποχρεωτική για τα μέρη και το δικαστήριο
η νομοθετική επιταγή;

3ο πρακτικό θέμα

  Η νεοσύστατη Ανώνυμη
Χρηματιστηριακή Εταιρία με την επωνυμία
“Gambling around A.E.”, προκειμένου να προσλάβει
νέο προσωπικό, απευθύνεται σε ιδιωτικό
μεσιτικό γραφείο εργασίας. Σε υλοποίηση
συμβουλών του γραφείου προκηρύσσει
διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού κάθε
είδους, από προσωπικό καθαριότητας,
κυλικείου, γραφείου και brokers μέχρι
συμβούλους επενδύσεων και διευθυντικά
στελέχη. O διαγωνισμός περιλαμβάνει
γραπτά τεστ και συνέντευξη, στην οποία,
μεταξύ άλλων, τίθενται και ερωτήσεις
για το αν οι υποψήφιοι είναι έγγαμοι με
παιδιά και αν είναι μέλη συνδικαλιστικών
οργανώσεων. Τέλος, οι υποψήφιοι
υποβάλλονται σε ψυχολογικό και γενετικό
τεστ.
  Μετά το διαγωνισμό
η εταιρία συντάσσει πίνακες επιτυχόντων
κατά κατηγορία θέσεων εργασίας, σε κάθε
κατηγορία χωριστά για γυναίκες και
άνδρες. Από τους πίνακες αυτούς επιλέγει
και προσλαμβάνει με βάση ποσόστωση 70%
άνδρες και 30% γυναίκες. Η επιλογή υπέρ
των ανδρών γίνεται κατά παράβαση της
βαθμολογίας των γυναικών, έτσι ώστε να
προσλαμβάνονται άνδρες με βαθμολογία
μικρότερη αυτής των γυναικών. Από την
άλλη πλευρά για τον υπολογισμό της
βαθμολογίας αρνητικά μόρια έχουν δοθεί
σε έγγαμες γυναίκες με παιδιά και σε
υποψηφίους που είναι μέλη συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
  Για τις προσλήψεις
προσωπικού η εταιρία επιλέγει να συνάψει
συμβάσεις για παροχή εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου για την
καθαριότητα και τις υπηρεσίες γραφείου,
ενώ για τους brokers, τους συμβούλους
επενδύσεων  και τα διευθυντικά
στελέχη, κατά περίπτωση, είτε συμβάσεις
έργου, είτε συμβάσεις ορισμένου χρόνου
(διετείς) για την παροχή εξαρτημένης
εργασίας.
  Στην επιχείρηση,
που απασχολεί συνολικά εβδομήντα άτομα,
τοποθετούνται με απόφαση της αρμόδιας
επιτροπής του άρθρου 9 ν. 2643/98 τρία άτομα
με ειδικές ανάγκες, τα οποία όμως η
εταιρία αρνείται να απασχολήσει α) γιατί
δεν υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας και
β) λόγω ακαταλληλότητας.
Ερωτάται αν
1. είναι νόμιμη η
μεσολάβηση ιδιωτικού μεσιτικού γραφείου
εργασίας για την πρόσληψη προσωπικού
και αν η μεσολάβηση αυτή καθιστά
ελαττωματικές τις συμβάσεις που
συνάπτονται στη συνέχεια,
2. είναι νόμιμη η υποβολή
ερωτήσεων κατά το διαγωνισμό που αφορούν
την προσωπική κατάσταση του υποψηφίου
και την άσκηση των συνδικαλιστικών του
ελευθεριών και αν είναι νόμιμη η αρνητική
μοριοδότηση. Αν οι υποψήφιοι απαντήσουν
ψευδώς στις σχετικές ερωτήσεις,
δημιουργείται ελάττωμα για τις συμβάσεις
που θα συναφθούν στη συνέχεια; Αν οι
υποψήφιοι αρνηθούν να υποβληθούν σε
ψυχολογικό και γενετικό τεστ ή υποβληθούν
μεν και απορριφθούν στη συνέχεια είτε
λόγω της άρνησής τους, είτε με βάση τα
πορίσματα αυτών των τεστ ποιες θα είναι
οι συνέπειες;
3. είναι νόμιμη η επιλογή
από τον πίνακα επιτυχόντων ανδρών κατά
παράβαση της βαθμολογικής σειράς των
γυναικών,
4. αποτελεί στοιχείο
της οικονομικής ελευθερίας και της
ελευθερίας των συμβάσεων εργοδότη και
υποψηφίου η ανεμπόδιστη επιλογή
οποιουδήποτε τύπου σύμβασης και η
συνομολόγηση ορισμένου χρόνου διάρκειας
των συμβάσεων για την παροχή εξαρτημένης
εργασίας,
5. είναι νόμιμες οι
προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ με δεδομένο ότι
οι χρηματιστηριακές εταιρίες υπόκεινται
στον αυστηρό έλεγχο και την εποπτεία
του κράτους σε σχέση με τον τρόπο
λειτουργίας τους,
6. είναι νόμιμη η πρόσληψη
και απασχόληση στο κυλικείο εργαζομένου,
για τον οποίο δεν υπάρχει βιβλιάριο
υγείας και ποιες οι συνέπειες μιας
τέτοιας πρόσληψης,
7. είναι νόμιμη η άρνηση
της εταιρίας να απασχολήσει τα άτομα
με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν
στην επιχείρησή της.
4ο πρακτικό θέμα
  Η Ανώνυμη
Χρηματιστηριακή Εταιρία με την επωνυμία
“Gambling around A.E.” αποφασίζει να αντικαταστήσει
το λογισμικό της και κατά τη διάρκεια
της αντικατάστασης διακόπτεται η
λειτουργία της επιχείρησης για τρεις
ημέρες. Λίγο μετά το πέρας των εργασιών
και μετά την επανάληψη της εργασίας η
εταιρία απολύει την εργαζόμενη με
σύμβαση αορίστου χρόνου Φ, γιατί είχε
αποκρούσει τη σεξουαλική παρενόχληση
του διευθυντή της και επιπλέον διεκδίκησε
το μέρος του μισθού της για το διάστημα
κατά το οποίο δεν παρείχε την εργασία
της λόγω της αντικατάστασης του
λογισμικού.
  Αμέσως μετά την
απόλυση της Φ η Γενική Συνέλευση των
μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης
της επιχείρησης αποφασίζει την κήρυξη
απεργίας με αίτημα την επαναπρόσληψη
της Φ. Στην απεργία συμμετέχει το 75% των
εργαζομένων της επιχείρησης, ενώ η
εταιρία αρνείται την απασχόληση στο
υπόλοιπο 25% που προσφέρεται να εργαστεί,
επικαλούμενη αδυναμία, λόγω της απεργίας
του 75% των εργαζομένων, να λειτουργήσει
χωρίς ζημία την επιχείρηση.
  Όταν, μερικές μέρες
αργότερα, η σφοδρή χιονόπτωση κλείνει
τους δρόμους και καθιστά για δύο ημέρες
αδύνατη την κυκλοφορία οχημάτων και
πεζών, το 90% περίπου του προσωπικού
αδυνατεί να προσέλθει στην εργασία του.
Ερωτάται αν
1. οι εργαζόμενοι έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν την πληρωμή του
μισθού τους για το διάστημα διακοπής
της λειτουργίας της επιχείρησης λόγω
της αντικατάστασης του λογισμικού,
2. η Φ έχει δικαίωμα να
ζητήσει μισθούς για τον μετά την απόλυσή
της χρόνο και ποιες συνέπειες έχει η
απασχόλησή της για τρεις ώρες κάθε βράδυ
στο κατάστημα του συζύγου της,
3. οι απεργοί διατηρούν
την αξίωση για λήψη του μισθού τους κατά
τη διάρκεια της απεργίας,
4. οι μη απεργοί διατηρούν
την ίδια αξίωση
5. όσοι δεν μπόρεσαν να
προσέλθουν στην εργασία τους λόγω της
διακοπής της κυκλοφορίας διατηρούν την
αξίωσή τους για το μισθό. Η απάντηση θα
ήταν η ίδια, αν ο ίδιος λόγος (σφοδρή
χιονόπτωση) καθιστούσε αδύνατη τη
λειτουργία της επιχείρησης;
5ο πρακτικό θέμα
  Η Ανώνυμη
Χρηματιστηριακή Εταιρία με την επωνυμία
“Gambling around A.E.”, που απασχολεί προσωπικό
σαράντα πέντε ατόμων, απολύει τέσσερις
εργαζομένους, γιατί λόγω της χρηματιστηριακής
κρίσης έχει περιοριστεί ο κύκλος εργασιών
της. Στους τέσσερις συμπεριλαμβάνεται
και ο εργαζόμενος Φ, ο οποίος έχει ως
συνδικαλιστικό στέλεχος την ειδική
προστασία των άρθρων 14 και 15 ν. 1264/82,
καθώς επίσης και η Ψ, που είχε γεννήσει
έξι μήνες πριν την απόλυσή της. Συγχρόνως
η εταιρία ανανεώνει μερικώς το υπόλοιπο
προσωπικό της, απολύοντας, τον επόμενο
ημερολογιακό μήνα, τρεις ακόμη εργαζομένους
και προσλαμβάνοντας τρεις υπαλλήλους
νεότερους σε ηλικία και κατόχους πτυχίου
ανώτατων Σχολών, που, κατά την εκτίμησή
της, αν και λιγότερο έμπειροι από τους
απολυθέντες, είναι σε θέση να ανταποκριθούν
πληρέστερα στις απαιτήσεις της
χρηματιστηριακής αγοράς, όπου η φθορά
των εργαζομένων, λόγω της φύσης του
επαγγέλματος (brokers), είναι ταχεία.
Συγχρόνως, με την ανανέωση αυτή η εταιρία
πετυχαίνει μείωση του κόστους εργασίας,
αφού με τους νεοπροσληφθέντες συμφωνήθηκαν
μικρότεροι μισθοί, και παράλληλα οι
προσλήψεις τους επιδοτούνται από τον
ΟΑΕΔ, ενώ η εταιρία επωφελείται και από
φοροαπαλλαγές που ομοίως παρέχονται
λόγω των προσλήψεων. Για τις απολύσεις
αυτές, που αφορούν όλες υπαλληλικές
σχέσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου, η εταιρία έχει τηρήσει τις
γενικές τυπικές προϋποθέσεις του νόμου.
  Κατά την ίδια χρονική
περίοδο η εταιρία απολύει και τον
σύμβουλο επενδύσεων Υ με έκτακτη
καταγγελία μετά την απαγγελία κατηγορίας
εναντίον του για σωματικές βλάβες που
προκάλεσε με το αυτοκίνητό του, χωρίς
να τηρήσει τον έγγραφο τύπο. Η εταιρία
απολύει επίσης και τον οδηγό του
αυτοκινήτου του διευθύνοντα συμβούλου
της Ω με έκτακτη καταγγελία για το λόγο
ότι υπέπεσε σε τροχαίο πλημμέλημα από
ελαφρότατη αμέλεια κατά την εκτέλεση
της εργασίας του, για το οποίο υποβλήθηκε
μήνυση εναντίον του. Τέλος, η εταιρία
επιδίδει με δικαστικό επιμελητή στον
υπάλληλο γραφείου Κ εξώδικη δήλωσή της
ότι θεωρεί την απουσία του λόγω ασθενείας
επί επτάμηνο ως καταγγελία της σύμβασης
εργασίας εκμέρους του. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο Κ κατά το διάστημα της
απουσίας του ενημέρωνε τακτικά την
εταιρία για την πορεία της ασθένειάς
του, ενώ της έστελνε κανονικά και όλα
τα έγγραφα που πιστοποιούσαν τη χορήγηση
αδειών από τον αρμόδιο γιατρό του ΙΚΑ.
  Τον επόμενο
ημερολογιακό μήνα η χρηματιστηριακή
κρίση οξύνεται και η εταιρία, στο πλαίσιο
εφαρμογής μέτρων περαιτέρω ελάττωσης
του κόστους εργασίας, απολύει άλλους
πέντε εργαζομένους, τηρώντας τις τυπικές
προϋποθέσεις του νόμου. Οι τρεις από
αυτούς είναι εργαζόμενοι που έχουν
μεγαλύτερη αρχαιότητα και καλύτερη
απόδοση από άλλους συναδέλφους τους
που παραμένουν στις θέσεις εργασίας
τους, ενώ συγχρόνως βρίσκονται κοντά
στη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης. Ο λόγος της απόλυσής
τους ήταν αποκλειστικά το υψηλό
μισθολογικό κόστος της απασχόλησής
τους, υψηλότερο του κόστους απασχόλησης
των άλλων συναδέλφων τους. Τον ίδιο
ημερολογιακό μήνα απολύεται και έκτος
εργαζόμενος γιατί είχε υποπέσει καθ΄
υποτροπήν στο πειθαρχικό παράπτωμα της
αδικαιολόγητης άρνησης εκτέλεσης
εντολής του προϊσταμένου του. Ειδικά
για την τελευταία περίπτωση θα πρέπει
να ληφθεί υπόψη ότι ο κανονισμός εργασίας
της επιχείρησης, που έχει θεσπιστεί με
συλλογική σύμβαση εργασίας, ορίζει ότι
την ποινή της οριστικής απόλυσης
επιβάλλει με απόφασή του το πειθαρχικό
συμβούλιο της επιχείρησης, όταν
διαπράττονται καθ΄ υποτροπήν πειθαρχικά
αδικήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται
και το πειθαρχικό παράπτωμα της
αδικαιολόγητης άρνησης εκτέλεσης
εντολής προϊσταμένου. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση η εταιρία απέλυσε το μισθωτό
χωρίς να κινηθεί καν πειθαρχική διαδικασία
εναντίον του.
Ερωτάται:
1. Είναι νόμιμη η απόλυση
των τεσσάρων υπαλλήλων που έγινε λόγω
περιορισμού του κύκλου εργασιών της
εταιρίας;
2. Είναι νόμιμη η απόλυση
των τριών υπαλλήλων, στη θέση των οποίων
προσλήφθηκαν άλλοι, νεότεροι σε ηλικία;
3. Είναι νόμιμη η απόλυση
των Υ και Ω με έκτακτη καταγγελία;
4. Έχει λυθεί η σύμβαση
εργασίας του Κ;
5. Είναι νόμιμη η απόλυση
των τελευταίων έξι εργαζομένων;