Φιλοσοφία του Δικαίου

 
ΤΡΙΤΗ

16-18:00μμ

320

 
Διδάσκουν: Κ. Σταμάτης, Α. Τάκης
Διδακτικά βιβλία:
1. Brian  Bix, Φιλοσοφία του δικαίου. Θεωρία και ερμηνευτικό πλαίσιο.
Εκδ. Κριτική, Αθήνα 2007.
2. Επιλεγμένη αρθρογραφία από περιοδικά ιδίως της αλλοδαπής διανέμε- ται κατά περίπτωση σε κάθε μάθημα
3. Ανδρέας Χ.
Τάκης, Η ηθική αδιαφορία του νόμου. Νομικός θετικισμός
και αναλυτική φιλοσοφία. Εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006.
΄Υλη: Ο άξονας γύρω από τον οποίο οργανώνονται οι παραδόσεις είναι η τοποθέτη ση των συγχρόνων ρευμάτων στο κομβικό ζή τη μα τη ς σχέση ς του
δικαίου με τη ν η θική. Αφετηρία αποτελεί έτσι η εδραίωση των θετικιστικών
ρευμάτων κατά τον 19ο αιώνα. Οι επιμέρους θεματικές που αρθρώνονται γύρω από τον άξονα αυτό είναι: 1. Η εδραίωση του νομικού θετικισμού: βρετανοί ωφελιμιστές – η εννοιοκρατία των γερμανών ρωμαϊστών – η βουλησιαρχία των νομικών προσταγών. 2. Η αντιφορμαλιστική πρόκληση του μεσοπολέμο: στροφή σε σκοπούς και συμφέροντα – θεσμοκρατία – κοινωνική μηχανική – νομικός ρεαλισμός. 3. Η ανασύνταξη του θετικισμού (Hans Kelsen, H.L.A. Hart): αντιπαράθεση με το αναγεννημένο φυσικό δίκαιο και τον ρεαλισμό – αποστάσεις από τον παραδοσιακό θετικισμό – η επινόηση της περιγραφικής “κανονιστικότητας” 4. Η διαμάχη για τη διακριτική ευχέρεια του δικαστή και τη φύση τη ς δικαιοδοτικής πράξη ς: ο διάλογος Hart -Fuller– η έφοδος του Dworkin κατά του θετικισμού– η αμυντική στάση του ήπιου θετικισμού 5. H διαμάχη για τη φύση και τη δεσμευτικότη τα των κανόνων δικαίου: μια σύγκρουση μέσα στο θετικιστικό στρατόπεδο, H.L.A. Hart, J. Raz, N.McCormick – η αξίωση ορθότη τας και ο η πειρωτικός αντι- θετικισμός του R. Alexy. 6. Οι εντεινόμενες αποκλίσεις από τον θετικιστικό κανόνα: οικονομική θεωρία του δικαίου – θεωρίες αναλογικότητας και στάθμισης -ριζοσπαστικός σκεπτικισμός (critical legal studies, θεωρίες βιο- πολιτική ς).