Κοινωνιολογία του Δικαίου (7ο εξάμηνο)

Κοινωνιολογία του Δικαίου
Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ  
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ζ
1
ΠΕΜΠΤΗ
6-8μμ
8
ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ / ΤΣΑΟΥΣΗ

 

 

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
4
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Η
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-8μμ
320
ΙΝΤΖΕΣΙΛΟΓΛΟΥ / ΤΣΑΟΥΣΗ

 

Διδάσκουν:  Ν. Ιντζεσίλογλου, Α. Τσαούση

Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Ν. Ιντζεσίλογλου, Α. Τσαούση
Διδακτικά βιβλία:
1. Νικόλαος Ιντζεσίλογλου, Κοινωνιολογία του
Δικαίου, Εισαγωγή σε μια ρεαλιστική νομική επιστήμη. Διεπιστημονική προσέγγιση του νομικού φαι- νομένου
, Εκδ.
Σάκκουλα,
Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ- ΔΟΞΟ: 12552406
2. Ασπασία Τσαούση, Δίκαιο και Συνεργατικότη τα: Μία Νέα Προσέγ- γιση στη ν Κοινωνιολογία του Δικαίου,
Εκδ. Παπαζήση Αθήνα 2013. Κωδι-
κός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33114225
3. Θανάσης Παπαχρίστου, Κοινωνιολογία του Δικαίου,
Εκδ. Αντ.
Σάκ- κουλας,
Αθήνα-Κομοτηνή 1999.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 26090
Ύ λη: Το αντικείμενο μελέτη ς της Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Η προβλη- ματική τη ς επικοινωνίας μεταξύ τη ς Νομική ς Επιστήμης
και τη ς Κοινωνιο- λογίας. Η θεμελίωση τη ς ενότητας του τρισδιάστατου ερευνη τικού πεδίου της
Κοινωνιολογίας του Δικαίου. Τα τρία πορίσματα ή αξιώματα πάνω στα ο- ποία θεμελιώνεται μια ρεαλιστική Νομική Επιστή μη. Οι πη γές του δικαίου.

 

 

Οι μέθοδοι ερμη νείας του δικαίου και η τελολογική μέθοδος ως ερμηνευτικό
πλαίσιο. Ο
νομικός κρατικοθετικισμός και η καθαρή θεωρία του δικαίου. Οι
τρεις κατη γορίες των θεωριών του κοινωνικού συμβολαίου (Hobbes,
Lock,
Rousseau). Το φυσικό δίκαιο.
Το
ιστορικό τη ς ανάπτυξη ς τη ς Κοινωνιολο-
γίας του Δικαίου ως εσωτερική ς αναγκαιότητας της Νομικής Επιστήμης
στις δικαιοταξίες τη ς Ελλάδας, τη ς Γαλλίας, τη ς Γερμανίας και των χωρών του Common Law. Η λογική αναγκαιότη τα τη ς υπέρβαση ς του περιορισμένου
αντικειμένου
του εννοιοκρατούμενου
νομικού κρατικοθετικισμού (μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων από τη θεωρία και τη νομολογία στους εξής κλάδους τη ς Νομική ς επιστή μης: Δίκαιο του Ανταγωγισμού, Εργατικό Δί-
καιο, Δη μόσιο Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο και Οικογενειακό Δίκαιο).
Η ενσω- μάτωση τη ς Κοινωνιολογίας του Δικαίου στο πλαίσιο μιας Νομική ς Επιστή- μη ς με διευρυμένο αντικείμενο μελέτης.
Ο ορισμός του δικαίου ως συστή μα- τος
σχέσεων μεταξύ κανόνων και συμπεριφορών κάτω από αυξη μένες πιθα- νότη τες παρέμβαση ς ενός δικαιοδοτικού οργάνου.
Η έννοια και η ιδέα της
δικαιοσύνη ς στους αρχαίους Έλλη νες συγγραφείς και στους σύγχρονούς μας μελετη τές του δικαίου. Μεθοδολογικές επιπτώσεις από τη ν ανάπτυξη τη ς Νο- μική ς ως Κοινωνικής Επιστήμης.
Το
δίκαιο ως επικοινω νιακό σύστη μα και η μελέτη του στο πλαίσιο τη ς ση μειωτικής επιστήμης. Το δίκαιο ως σύστημα
ελέγχου τη ς ανθρώπινης συμπεριφοράς και η μελέτη του στο πλαίσιο τη ς κυ-
βερνη τικής επιστή μης.
Παραδείγματα κοινωνιολογικών προσεγγίσεων των σχέσεων μεταξύ των κανόνων του δικαίου αφ’ ενός και της οικονομίας, της πολιτική ς και του πολιτισμού αφ’ ετέρου: Το ιστορικοϋλιστικό,
το οργανι-
στικό, το λειτουργικό, το κριτικολειτουργικό,
το δομικολειτουργικό,
το κα- τανοη τικό κλπ παραδείγματα.
Ειδικές κοινωνιολογίες του Δικαίου (νο μοθε-
τική Κ.Δ., Κ.Δ. τη ς δικαιοδοτική ς λειτουργίας,
Κ.Δ. των νομικών επαγγελ-
μάτων κλπ.). Ειδικά θέματα τη ς Κοινωνιολογίας του  Δικαίου: Νομικός πλουραλισμός, νομική κοινωνικοποίηση του
ατόμου, νομική εκπολιτισμο-
ποίη
ση , η σχέση μεταξύ ατομική ς ελευθερίας και κοινωνικού καταναγκα- σμού, κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομική ς αποτελεσματικότη τας, ατο- μική ς ελευθερίας και κοινωνικής ισότητας κλπ. Η συμβολή της Κοινωνιολο- γίας του Δικαίου στη ν ερμη νεία του Δικαίου,
στη
νομική επιχειρηματολογία και στις διαπραγματεύσεις. Δίκαιο,
υποδίκαιο (sous Droit) και εύπλαστο δί-
καιο (sof t law, Droit f lexible).