ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Γ’ ΕΞ.

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1 (Α-ΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
12-2μμ
5
  ΣΤΑΓΚΟΣ / ΚΤΕΝΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-2μμ
5
2 (ΚΕ-ΠΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ
12-2μμ
6
  ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ / ΛΕΝΤΖΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-2μμ
8
3 (ΠΕ-Ω)
ΤΕΤΑΡΤΗ
12-2μμ
7
  ΓΚΙΖΑΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-2μμ
7
Διδακτικά βιβλία
1. Βιβλίο [25119]: Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στάγκος Πέτρος Ν.,Σαχπεκίδου Ευγενία, 2000.
2. Ευρωπαικό δίκαιο ΚΩΔ: 32997551 Έκδοση: 2η/2013
Συγγραφείς: Σαχπεκίδου Ε.ISBN: 9789604459780 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης
(Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ 66
3. Βιβλίο [104437]: Το δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης – Η
συνθήκη της Λισσαβόνας, Κανελλόπουλος Παναγιώτης, 2010.
4. Βιβλίο [10606]: Εισαγωγή στο δίκαιο της Ε.Ε., Χριστιανός
Βασίλης, 2011.
5. Βιβλίο [12544881]: Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Πλιάκος Αστέριος, 2012.
Ύλη
Ιστορική εισαγωγή. Ίδρυση και εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στη Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας. Η Συντακτική
Συνέλευση για το μέλλον της Ένωσης. Η Συνθήκη της Λισαβόνας. Θεμελιώδεις αξίες και
αρχές του θεσμικού συστήματος και της ενωσιακής έννομης τάξης. Η ιθαγένεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Πηγές και χαρακτηριστικά του δικαίου της Ένωσης. Αυτονομία,
υπεροχή και άμεση ισχύς του δικαίου της Ένωσης. Η έννομη προστασία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Nomikithess Tips
Προτεινόμενο σύγγραμμα Nomikithess:  Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σαχπεκίδου,
Σάκκουλας
Για την πρακτική άσκηση στις εξετάσεις απαιτείται διεξοδική γνώση των
παραγράφων 19 και επόμενες του εν λόγω βιβλίου, εστιάζοντας στις προσφυγές. Οι
υπόλοιπες παράγραφοι είναι πολύ πιθανό να χρησιμεύσουν για τα θεωρητικά
ερωτήματα. Η κα. Σαχπεκίδου ζητά και μελέτη νομολογιακών αποφάσεων του ΔΕΚ, οι
οποίες, ως επί το πλείστον, έχουν αποτελέσει ορόσημα στην ευρωπαϊκή νομολογία.
Τις περισσότερες που ζητούνται, θα τις βρείτε ονομαστικά (ή και όχι μόνο) και
στο βιβλίο, στο κείμενο ή τις υποσημειώσεις,  πάντως η ίδια η κα. Σαχπεκίδου (και ο κος.
Λέντζης) συγκέντρωσαν τις σημαντικότερες. Μπορείτε να τις βρείτε αφού συνδεθείτε στο e-learning με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, και στο συγκεκριμένο μάθημα με τον κωδικό 1122009.
Προτείνεται η μελέτη των βασικότερων και για
τα άλλα τμήματα, ιδίως σε περίπτωση κοινών θεμάτων, πράγμα σύνηθες στην εξεταστική
του Σεπτεμβρίου.Χρήσιμο NomikiThess Υλικό 
Πρακτικά και Αποφάσεις για ΔΕΕ 20180604111226823

20180604111353054
20180604111450004
20180604112847282