Εκκλησιαστικό Δίκαιο (7ο εξάμηνο)

Εκκλησιαστικό Δίκαιο
Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
3
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΖ
1
ΠΕΜΠΤΗ
6-8μμ
Β αμφιθέατρο
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
2-4μμ
313
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΔιδάσκουν: Κ. Κυριαζόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Κ. Κυριαζόπουλος, Κ. Παπαγεωργίου
Διδακτικά βιβλία:
1. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Εκκλη σιαστικό Δίκαιο: Θεωρία-Νο- μολογία, Εκδ.  Μπαρμπουνάκης,  Θεσσαλονίκη 2013,  Κωδικός  Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33074652
2.  Σπυρίδωνος  Τρωιάνου/Γεωργίου
Πουλή,
Εκκλη σιαστικό Δίκαιο, Εκδ.
Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ-
ΔΟΞΟ: 27840
3. Ιωάννη Κονιδάρη, Εγχειρίδιο Εκκλη σιαστικού Δικαίου, Εκδ. Σάκ-
κουλα,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη  2011.  Κωδικός
Βιβλίου
στον ΕΥΔΟΞ Ο :
184831
Ύ λη: Συνταγματικό και νομικό καθεστώς των θρη σκευμάτων στην Ελλάδα
και Ευρωπαϊκή Ένωση . Σχέσεις Κράτους και Εκκλη σίας στη ν Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση . Περιεχόμενο, προστασία και περιορισμοί του δικαιώ-
ματος τη ς θρη σκευτική ς ελευθερίας. Πη γές του Εκκλη σιαστικού Δικαίου. Μέθοδοι ερμη νείας των διατάξεων του Εκκλη σιαστικού Δικαίου.
Μέλη της
Εκκλη σίας, νομικό προσωπικό και περιουσιακό καθεστώς αυτών. Εσωτε-
ρική οργάνωση και διοίκηση των θρησκευμάτων. Εκκλησιαστικό ποινικό δί-
καιο. Εκκλη σιαστική περιουσία, δημοσιονομικό καθεστώς των θρησκευμά- των. Οργανωτικές υποδιαιρέσεις τη ς Εκκλη σίας (Μη τροπόλεις, Ενορίες,
Μονές). Γεωεκκλησιαστικές δικαιοταξίες τη ς ελλη νική ς επικράτειας. Νο- μικό καθεστώς τη ς Μοναστική ς Πολιτείας του Αγίου Όρους.
Εκκλη σίες της
Κρή τη ς και  των Δωδεκανή σων. Πρεσβυγενή Πατριαρχεία: Οικουμενικό Πατριαρχείο Κων /πόλεως, Πατριαρχεία πρεσβυγενή και νεότερα.