Ιδιωτικό Δίκαιο της Αρχαίας Ρώμης (7ο εξάμηνο)

Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ
Ζ
1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2-4μμ
312
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ / ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ-ΤΖΑΡΙΔΟΥ

 

 

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
7
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΡΩΜΗΣ
Η
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10μμ
320
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ / ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ-
ΤΖΑΡΙΔΟΥ

Διδάσκει:Δ. Παπαδάτου, Σ. Τζωρτζακάκη – Τζαρίδου

Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Δ. Παπαδάτου, Σ. Τζωρτζακάκη – Τζαρίδου
Διδακτικά βιβλία:
1.
Εισηγήσεις  ρωμαϊκού
δικαίου  Κωδικός
Βιβλίου
στον
Εύδοξο:
17237 Έκδοση: 1η έκδ./1999 Συγγραφείς: Νάκος Γεώργιος Π. ISBN: 978-
960-12-0734-6 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): University Studio
Press Α.Ε
2. Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, ανατύπωση Κωδι-
κός
Βιβλίου στον Εύδοξο: 22771365 Έκδοση: 1/2011 Συγγραφείς: Γκόφας Δημήτριος, ISBN: 978-960-9664-23-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκ-
δότης): Νικ. Α. Σάκκουλας & Σια Ο.Ε.
΄Υλη: Παρουσίαση των θεσμών του ιδιωτικού ρωμαϊκού δικαίου σύμφωνα
με τη δομή των Ειση γήσεων του Γαΐου, νομοδιδασκάλου τη ς Νομική ς Σχο-
λή
ς τη ς Βυρη ττού (2ος αιώνας μ.Χ.). Το μάθη μα σκοπεί να χρη σιμεύσει ως
ιδιαίτερο παιδαγωγικό εργαλείο για τη ν καλύτερη κατανόη ση των θεσμών του σύγχρονου ιδιωτικού δικαίου,
το οποίο βασίζεται κατ’ εξοχή ν στο ρω- μαϊκό δίκαιο.
Ακολουθεί τη ν τριμερή διάκριση του Γαΐου ανάμεσα σε δίκαιο
των
προσώπων, δίκαιο των πραγμάτων και δίκαιο των αγωγών. Αναλύονται θεσμοί και έννοιες όπως, ενδεικτικά,
φυσικά και νομικά πρόσωπα, οικογε- νειακό δίκαιο,
διακρίσεις των πραγμάτων,
νομή, κυριότη τα,
δουλείες, προ- σωπικές και εμπράγματες ασφάλειες, κλη ρονομία,
διακρίσεις των ενοχών, συμβάσεις. Το μάθη μα συμβάλλει επίση ς στη ν επιλογή της ομάδας φοιτητών που συμμετέχουν στη ν Εικονική Δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου.