Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Ανταγωνισμού)

1.Πρόγραμμα Διδασκαλίας
Εαρινό Εξάμηνο 2018

ΗΜΕΡΕΣ

-ΕΑΡΙΝΟ

ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ
4-6μμ
Α-ΚΑ
7
ΤΕΛΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
4-6μμ
ΚΕ-ΠΑ
8
ΤΖΙΒΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
4-6μμ
ΠΕ-Ω
312
ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ
2.Ύλη του Μαθήματος
1.Γενική Εισαγωγή – Έννοια του ανταγωνισμού
– Το δίκαιο του ανταγωνισμού. 2. Η γενική
ρήτρα του αθέμιτου ανταγωνισμού –
Αθέμιτες πράξεις στο πλαίσιο της γενικής
ρήτρας (πράξεις προσέλκυσης πελατείας,
πράξεις παρεμποδίσεως, πράξεις
εκμεταλλεύσεως ξένης παροχής, πράξεις
προβαδίσματος μέσω παραβάσεως νόμου ή
συμβάσεως, πράξεις διακινδυνεύσεως της
αγοράς) – Παράνομες υπό στενή έννοια
ανταγωνιστικές πράξεις (ανακριβείς
δηλώσεις, αναγγελία εκποιήσεως
εμπορευμάτων από πτώχευση, αναγγελία
εκποιήσεως λόγω διαλύσεως, πράξεις κατά
της φήμης της επιχειρήσεως, προσβολή
διακριτικών γνωρισμάτων). 3. Έννομη
προστασία (οι επί μέρους αξιώσεις,
νομιμοποίηση – διαδικασία). 4. Δίκαιο
ελεύθερου ανταγωνισμού – Εισαγωγικές
γνώσεις – Απαγορευμένες συμπράξεις –
Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας
θέσης – Έλεγχος των συγκεντρώσεων
επιχειρήσεων – Όργανα και διαδικασία
εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού
3.Προτεινόμενα Συγγράμματα
1. Λ.Κοτσίρης, Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου,
ελεύθερου και αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές) Εκδόσεις Σάκκουλα ΕΕ, 7η
έλδοση 2015, 50658545
2. Αθέμιτος ανταγωνισμός (ν. 146/1914) ΚΩΔ: 50661291 Έκδοση:
3η/2015Συγγραφείς: Μαρίνος Μιχάλης-Θεόδωρος
ISBN: 978-960-420-577-6Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης
(Εκδότης): ΔΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3. Γ.Τριανταφυλλάκης, Δίκαιο Ελεύθερου
Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011,
ΚΩΔ: 33114042
4.NomikiThessTips
Το μάθημα του Ανταγωνισμού ανήκει στον τομέα του
Εμπορικού Δικαίου και μετά την αναδιάρθρωση
του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει
τον αθέμιτο και τον ελεύθερο ανταγωνισμό
και μπορεί κανείς να το θεωρήσει ως
μετρίας δυσκολίας. Μεγάλη έμφαση δίνεται
στην επίλυση πρακτικών γι αυτό και η
ομάδα του #nomikithess προτείνει
ως πληρέστερο σύγγραμμα αυτό του
Λ.Κοτσίρη. Εξαιτίας όμως του μεγάλου
μεγέθους του χρήσιμη είναι η επίλυση
αρκετών πρακτικών όπως και η μελέτη
κάποιας επιτομής ή σημειώσεων που
μπορούν να αναζητηθούν στη βιβλιοθήκη
ή απο μεγαλύτερους φοιτητές με διατύπωση
σχετικής ερώτησης στην ομάδα φοιτητών του ΝomikiThess.
5. Χρήσιμο #nomikithess υλικό