Πολιτική Δικονομία (Γενικό Μέρος-Απόδειξη)

Πολιτική Δικονομία ( Γενικό Μέρος- Απόδειξη) 1. Πρόγραμμα διαδασκαλίας

Εαρινό εξάμηνο 2018

ΗΜΕΡΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΡΙΤΗ
Α-ΚΑ
9-12μμ
7
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
Α-ΚΑ
11-2μμ
8
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΕ-ΠΑ
6-9μμ
8
ΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ
ΚΕ-ΠΑ
9-12μμ
8
ΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ
ΠΕ-Ω
9-12μμ
112
ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕ-Ω
11-2μμ
312
ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ
2. Ύλη
Εισαγωγικά διδάσκεται η διάκριση και η διασταύρωση των δικαιοδοσιών (διοικητικής, ποινικής, πολιτικής), με αναφορές στο Σύνταγμα και
με έμφαση στο αντικείμενο του αστικού δικονομικού δικαίου και στους
σκοπούς της πολιτικής δίκης. Ως κύριο αντικείμενο του μαθήματος καθορίζεται η τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων πολιτικών δικαστηρίων. Η διδασκαλία εκτείνεται από την κάταρξη της δίκης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Ειδικότερα αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις και το αντικείμενο της δίκης, οι διακρίσεις, η άσκηση και οι συνέπειες άσκησης της αγωγής, οι αντικειμενικά και υποκειμενικά σύνθετες δίκες καθώς και οι περιπτώσεις
συμμετοχής τρίτων προσώπων στη δίκη. Στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος εντάσσεται και η διδασκαλία των θεμελιωδών αρχών του δικαίου
της Απόδειξης καθώς και του δικονομικού πλαισίου των κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων. Τέλος, διδάσκονται οι τρόποι κατάργησης και περάτωσης της δίκης, με ή χωρίς την έκδοση δικαστικής απόφασης.
 
 
3. Προτεινόμενα συγγράμματα 

1. Νίκας Ν., Εγχειρίδιο Πολιτικής Δικονομίας, εκδ. Σάκκουλας, Α-
θήνα/Θεσσαλονίκη 2012. ΚΩΔ.: 22768661

2. Κεραμεύς Κ. Αστικό Δικονομικό δίκαιο, Γενικό Μέρος, εκδ.
Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 1986. ΚΩΔ.: 25169

4. Nomikithess tips

Για την αποφυγή του αναθεωρημένου πλέον αλλά συγχρόνως μεγάλου συγγράμματος του Ν. Νίκα, το   nomikithess  προτείνει την επιτομή του καθηγητή Κ. Κουτσουλέλου, η οποία είναι σύμφωνα με το  νέο Ν 4335/2015, όπως και τα πρακτικά του ίδιου καθηγητή, τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.

 

5. Χρήσιμο υλικό

Σημειώσεις απο παραδόσεις – Εαρινό Εξάμηνο 2018 (Ποδηματά)

Πρακτικά θέματα:


 

 

 

Από τον καθηγητή Απόστολο Σοφιαλίδη
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
[Δεκέμβριος 2012]
            Ο Α, κάτοικος Κατερίνης, άσκησε στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης αγωγή εναντίον των Β και Γ, κατοίκων Βέροιας και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, με την οποία ισχυρίσθηκε τα εξής: Ότι είναι κύριος αγροτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κατερίνη και συνορεύει με ακίνητο, του οποίου οι Β και Γ είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 50% ο καθένας. Ότι οι Β και Γ, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών εκσκαφής στο ακίνητό τους, εισήλθαν παρανόμως στο δικό του γειτονικό ακίνητο και κατέστρεψαν καλλιέργειες αξίας 26.000,00 €. Ότι οι Β και Γ κατασκεύασαν επίσης μια αποθήκη εμβαδού 25 τ.μ., η οποία βρίσκεται ολόκληρη μέσα στο δικό του ακίνητο και σε επαφή ακριβώς με το όριο των δύο ακινήτων, την οποία χρησιμοποιούν από τότε οι Β και Γ για την αποθήκευση εργαλείων και υλικών τους. Με την αγωγή του ο Α ζήτησε να υποχρεωθούν οι Β και Γ να του καταβάλουν (κατά το ποσοστό συγκυριότητάς τους στο δικό τους ακίνητο) τα εξής συνολικά ποσά: α) 26.000,00 €, για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο ίδιος (ο Α) στις καλλιέργειές του από τις παράνομες και υπαίτιες ενέργειες των Β και Γ, β) 10.000,00 € που αντιστοιχούν στην αξία του τμήματος του ακινήτου του, το οποίο κατέλαβαν παράνομα και αυθαίρετα οι Β και Γ με την κατασκευή της αποθήκης, αποβάλλοντας τον ίδιο (τον Α) από αυτό και γ) 4.000,00 € που απαιτούνται για την κατεδάφιση της αποθήκης που κτίσθηκε παράνομα στο ακίνητό του και για την απομάκρυνση των υλικών που θα προκύψουν από την κατεδάφιση.
            Μετά την άσκηση της αγωγής, οι Β και Γ διένειμαν το ακίνητό τους σε δύο αυτοτελή και ίσα ακίνητα, ο δε Β μεταβίβασε αυτό που έλαβε ο ίδιος στον γιό του Υ.
            Κατά τη συζήτηση της αγωγής, ο Α κατέθεσε προτάσεις, με τις οποίες, εκτός των άλλων, ζήτησε να υποχρεωθούν οι Β και Γ να του αποδώσουν το τμήμα του ακινήτου του, το οποίο κατέλαβαν και κατέχουν παράνομα με την κατασκευή και χρήση της επίμαχης αποθήκης. Οι Β και Γ κατέθεσαν επίσης προτάσεις, με τις οποίες, εκτός των άλλων, ισχυρίσθηκαν ότι η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, επειδή: α) δεν εγγράφηκε στο βιβλίο διεκδικήσεων∙ β) δεν νομιμοποιούνται παθητικά, αφού όλες οι πράξεις που αναφέρονται στην αγωγή δεν διενεργήθηκαν από τους ίδιους αλλά από την εταιρία Χ, στην οποία είχαν εκμισθώσει το ακίνητό τους για να εγκαταστήσει σ’ αυτό μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η οποία χρησιμοποιεί και την επίμαχη αποθήκη∙ γ) περιέχει ανεπίτρεπτη σώρευση αξιώσεων και αιτήσεων εναντίον τους.
            1. Είναι το Ειρηνοδικείο Κατερίνης καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής του Α;
            2. Πως πρέπει να αποφανθεί το δικαστήριο για α) το αίτημα που υπέβαλε ο Α με τις προτάσεις του και β) την άμυνα που αντέταξαν έναντι της αγωγής οι Β και Γ;
            3. Θα επηρεασθούν οι έννομες θέσεις των Υ και Χ από το αποτέλεσμα της δίκης;
            4. Ο Υ θα μπορούσε να ασκήσει παρέμβαση στη δίκη με αίτημα να αναγνωρισθεί ότι η περιγραφόμενη στην αγωγή αποθήκη έχει κτισθεί εξ ολοκλήρου σε τμήμα του ακινήτου που απέκτησε από τον πατέρα του Β και μέχρι πότε θα μπορούσε να το κάνει;
            5. Θα μπορούσε ο Υ να ασκήσει αυτοτελή αγωγή εναντίον του Α με το ίδιο ως άνω αίτημα;
            6. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αγωγή κατ’ ουσίαν ως προς όλα τα αιτήματα αυτής, θα μπορούσε ο Α να παραιτηθεί από την αγωγή;

___________________





Φροντιστηριακά
Α)  Ι. Να προσδιορίσετε το καθ’ ύλη αρμόδιο δικαστήριο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Ο Α που έχει αναθέσει σε ειδικό συνεργείο τον ελαιοχρωματισμό της κατοικίας του, ζητεί απο το γείτονα του Β να επιτραπεί στο συνεργείο η είσοδος στο προαύλιο της κατοικίας του Β, ώστε να καταστεί δυνατή η βαφή και των τοίχων που βλέπουν στο προαύλιο αυτό. Ο Β αρνείται. Ο Α ασκεί εναντίον του αγωγή με αίτημα να καταδικασθεί ο Β να ανεχθεί την είσοδο και κυκλοφορία των βαφέων στο ακίνητό του, έως ότου ολοκληρωθεί ο ελαιοχρωματισμός.
2. Το ευρισκόμενο στη Λάρισα εργοστάσιο επεξεργασίας ζαχαροτεύτλων και παραγωγής οινοπνεύματος της εταιρίας Ε μολύνει με τα τοξικά του απόβλητα σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Παγασητικό κόλπο. Ορισμένοι κάτοικοι του Βόλου άσκησαν αγωγή κατά της Ε ισχυριζόμενοι ότι η μόλυνση και η συντελούμενη οικολογική τους αποστερεί το δικαίωμα της χρήσεως του Παγασητικού κόλπου ως κοινόχρηστου πράγματος και επομένως προσβάλλει παράνομα το δικαίωμα στην προσωπικότητα τους. Αίτημα της αγωγής ήταν να αρθεί η προσβολή αυτή και να παραλειφθεί στο μέλλον με την καταδικη της εναγόμενης στην παύση της διοχετεύσεως λυμάτων στο Παγασητικό και την παράλειψή της στο μέλλον.
3. Ο Χ, μεγαλέμπορος κρεάτων, ανέθεσε στον μεταφορέα Μ την μεταφορά ορισμένης ποσότητας κρέατος απο την Βουλγαρία στην Ελλάδα (Θεσ/νίκη). Καθ’οδό το εμπόρευμα καταστράφηκε (αλλοιώθηκε), επειδή το αυτοκίνητο- ψυγείο του Μ δεν διέθετε την κατάλληλη ψύξη. Ο Χ άσκησε κατά του Μ αγωγή αποζημιώσεως ύψους 20.000 €.
4. Ο Β βιοτέχνης κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων, ενάγει τον πελάτη του Γ, ιδιοκτήτη καταστήματος πωλήσεων ετοίμων ενδυμάτων με αίτημα να καταδικασθεί να του καταβάλει το τίμημα πωληθέντων και παραδοθέντων προς τον Γ εμπορευμάτων ύψους α) 100.000 €, β) 70.000 € και γ) 7.000 €
5. Η εταιρία Α, ιδιοκτήτρια μεγάλου εργοστασίου τυποποιημένων πλαστικών κουφωμάτων, ενάγει τον πελάτη της Β, ζητώντας να καταδικασθεί αυτός να της καταβάλει ποσό 90.000 € που της οφείλει απο εκτελεσθείσα παραγγελία.
6. Ο ιδιοκτήτης συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων Α ενάγει τον πελάτη του Π ζητώντας να του καταβάλει οφειλόμενη αμοιβή για την επισκευή του αυτοκινήτου του ύψους 10.000 €
7. Ο Α, θύμα τροχαίου ατυχήματος ενάγει ως συνοφειλέτες εις ολόκληρον τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου και την ασφαλιστική εταιρία στην οποία αυτό ήταν ασφαλισμένο ζητώντας να καταδικασθούν να του καταβάλουν αποζημίωση συνολικού ύψους 10.000 €.
8. Αγωγή διαζυγίου.
9. Απο διαρροή νερού στο διπλανό διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Α, διαβρώθηκε ο μεσοτοίχος και καταστράφηκε το επίχρισιμά του προς την πλευρά του διαμερίσματος του Β. Ο Β ενάγει τον Α ζητώντας αποκατάσταση της ζημίας του ύψους 5.000 €
10. Ο υδραυλικός Υ ενάγει τον πελάτη του Π, εργολάβο οικοδομών, ζητώντας την οφειλόμενη αμοιβή για εκτελεσθείσα εργασία του ύψους α) 100.000 € ή β) 5.000 €

_________________________






ΙΙ.  Να προσδιορίσετε την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και να βρείτε το καθ΄ύλη αρμόδιο δικαστήριο στις εξής περιπτώσεις:

1. Οι Α και Β αγοραστές ενός γεωργικού μηχανήματος αξίας 90.000 € ακούν κατά του πωλητή Γ αγωγή παραδόσεως του γεωργικού μηχανήματος.
2. Ο Α ιδιοκτήτης ακινήτου στερούμενου την αναγκαία δίοδο προς τον δημόσιο δρόμο ασκεί κατά του Β, ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, αγωγή, ζητώντας να του παρασχεθεί η αναγκαία δίοδος προς την οδό διαμέσου του ακινήτου του Β έναντι ανάλογης αποζημιώσεως του Β ύψους 3.000 €.
3. Ο Α εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρία Β και μηνιαίες αποδοχές 500 € ασκεί αγωγή κατά της Β ζητώντας να αναγνωρισθεί η ακυρότητα της καταγγελίας της  συμβάσεως της εργασίας εκ μέρους της Β.


Β) Ι. Να προσδιορίσετε το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των ακόλουθων διαφορών
1. Οι Α και Β εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας «Χ.ΟΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ασκούν αγωγή αποκλεισμού από την εταιρία του συνεταίρου τους Γ, κατοίκου Κατερίνης.
2. Ο Δ προμηθευτής της «Χ.ΟΕ» ασκεί εναντίον της αγωγή προς καταβολή 6.000 Ευρώ που του οφείλει η Χ ως τίμημα πωληθέντων προς αυτήν ειδών.
3. Η «Χ.ΟΕ» ασκεί αγωγή προς επιστροφή δανείου κατά του εταίρου της Α
4. Επί αφανούς εταιρίας με έδρα τη Θεσ/νίκη ο αφανής εταίρος Α ασκεί αγωγή κατά του εμφανούς εταίρου (και διαχειριστή) Β προς καταβολή του μεριδίου που του αναλογεί από τα κέρδη της εταιρίας.
5. Ο Α ασκεί κατά του Β, αγωγή διεκδικητική ενός πίνακα μεγάλης αξίας τον οποίο είχε χρησιδανείσει προσωρινά στον Β και αυτός αρνείται να του τον αποδώσει.
6. Ο Α συγκύριος κατά 50% ακινήτου ευρισκόμενου στο Πανόραμα Θεσ/νίκης ασκεί αγωγή αναγνωριστική της συγκυριότητάς του κατά του Β, συγκυρίου κατά το λοιπό 50% κατοίκου Λαρίσης, ο οποίος έκαμε αυθαιρέτως έναρξη εργασιών ανοικοδομήσεως του ακινήτου.
7. Ο Α ασκεί κατά του Β, κατοίκου Αθηνών αγωγή αναγνωριστική της ακυρότητας λόγω εικονικότητας συμβάσεως πωλήσεως προς αυτόν (τον Β) ακινήτου ευρισκόμενου στην Πάτρα.
8. Ο Α ασκεί κατά του Β, κατοίκου Αθηνών α)αγωγή παραδόσεως πωληθέντος προς αυτόν (τον Α) με συμβόλαιο που συντάχθηκε στην Αθήνα ακινήτου ευρισκόμενου στην Πάτρα ή β)αγωγή διεκδικήσεως του ίδιου ακινήτου.
9. Ο Α ενάγει τον Β προς παροχή διόδου προς οδό δια μέσου του ακινήτου του (ΑΚ 1012).
10. Μετά τη λήξη του χρησιδανείου ακινήτου ευρισκόμενου στη Θεσ/νίκη ο κύριος (χρήστης) ενάγει α)τον Β (χρησάμενο) κάτοικο Αθηνών, προς απόδοση του ακινήτου και β)τον Γ, φίλο του Β, κάτοικο Βέροιας, που φιλοξενείται προσωρινά από τον Β στο εν λόγω ακίνητο.
11. Αγωγή καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων διαμερίσματος ευρισκόμενου στο Βόλο εναντίον του Β κατοίκου Αθηνών.
12. Ο Α ασκεί ενώπιον του ΜονΠρΛάρισας κατά του Β, κατοίκου Λάρισας, αγωγή καταβολής οφειλόμενου τιμήματος πωλήσεως ύψους 5.800 € Μπορεί ο Β να ασκήσει παραδεκτά κατά τον Α ανταγωγή διεκδικήσεως ακινήτου του ευρισκόμενου στο Βόλο αξίας 14.000 €;
13. Ο Α έμπορος, κάτοικος Θεσ/νίκης παράγγειλε τηλεφωνικώς από τον Β επίσης έμπορο, κάτοικο Αθηνών, ορισμένη ποσότητα εμπορευμάτων αντί ποσού 30.000 € με τη συμφωνία ν’ αποσταλεί το εμπόρευμα στη Λάρισα. Πού μπορεί ν’ ασκηθεί α)αγωγή του Α προς παράδοση του εμπορεύματος και β)αγωγή του Β προς καταβολή του τιμήματος;
14. Ο Κ προέβη με ανάκληση της δωρεάς χρηματικού ποσού 7.000 € που είχε κάνει προς τον Β και στη συνέχεια άσκησε αγωγή εναντίον του προς επιστροφή του ποσού αυτού λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού.
15. Το αυτοκίνητο του Χ, κατοίκου Κατερίνης, οδηγούμενο από τον ίδιο στη Θεσ/νίκη παρεξέκλινε της πορείας του και επέπεσε στην προθήκη του καταστήματος του Ε, προκαλώντας ζημίες 4.000 €. Πού θα ασκηθεί η αγωγή αποζημιώσεως του Ε;
16. Στο προηγούμενο παράδειγμα το αυτοκίνητο του Χ παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τον διερχόμενο πεζό Π. Πού μπορεί να ασκηθεί αγωγή αποζημιώσεως του Π κατά του Χ και της ασφαλιστικής εταιρίας που είχε ασφαλίσει το ζημιογόνο αυτοκίνητο;
17. Ο Α, κάτοικος Καρδίτσας, και ο Β κάτοικος Λάρισας, πώλησαν το ευρισκόμενο στο Βόλο ακίνητό τους στον Γ αντί 20.000 € το δε πωλητήριο συμβόλαιο υπογράφηκε στην Αθήνα. Πού μπορούν ν’ ασκηθούν α) αγωγή του Γ κατά των Α και Β περί παραδόσεως του ακινήτου ή β) αγωγή διεκδικητική του ακινήτου εκ μέρους του Γ κατά των Α και Β;
18. Οι Α και Β συμφωνούν εγγράφως ότι α) όλες ανεξαιρέτως οι μέχρι τούδε γεννηθείσες κατά την επαγγελματική τους συνεργασία διαφορές (π.χ. από περισσότερες συμβάσεις δανείου, πωλήσεως κ.ο.κ.) και β) όλες οι διαφορές που πρόκειται στο μέλλον να ανακύψουν από οποιαδήποτε μελλοντική μεταξύ τους συναλλαγή θα υπάγονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Θεσ/νίκης. Είναι έγκυρη η συμφωνία αυτή;


Γ) Ι. Ερωτάται αν ασκείται παραδεκτά αναγνωριστική αγωγή για να αναγνωρισθεί:
1. Η ιδιότητα του εναγομένου ως υπαλλήλου και η αξίωσή του για καταβολή αποδοχών.
2. Η εγκυρότητα διαθήκης.
3. Η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου στην επίδικη έννομη σχέση.
4. Η ιδιότητα οικοπέδου ως ενιαίου κατά τον ΓΟΚ.
5. Η έδρα ν.π.
6. Οι εξουσίες του εναγομένου ως μέλους Δ.Σ. περιορίζονται στο πλαίσιο αποφάσεως του Δ.Σ.
7. Ότι συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων δικαιούται χρονοεπίδομα.
8. Η αντισυνταγματικότητα κανόνα δικαίου.
9. Ο παράνομος χαρακτήρας απεργίας.
10. Η ανυπαρξία υπαίτιου λόγου διαζυγίου που θα δικαιολογούσε την αποκλήρωση.
11. Ότι ο εναγόμενος είναι συγγενής τρίτου.
12. Το κύρος αποφάσεως γ.σ. Α.Ε.


Δ) Να χαρακτηρισθούν δικονομικά οι παρακάτω αγωγές:
1. Αγωγή συνιδιοκτητών πολυκατοικίας κατά συνιδιοκτήτη για να γκρεμίσει κατασκεύασμά του στην ταράτσα της πολυκατοικίας.
2. Αγωγή ακυρώσεως πωλήσεως λόγω πλάνης.
3. Αγωγή αποκλεισμού εταίρου.
4. Αγωγή επικοινωνίας του ενάγοντος πατέρα με τη παιδί του, κατά της μητέρας.
5. Αγωγή ανακλήσεως δωρεάς λόγω αχαριστίας του δωρεοδόχου.
6. Αγωγή παροχής διόδου.
Ε)  1.- Ο Α ασκεί εναντίον του Β αγωγή απόδοσης δανείου. Η αγωγή αυτή κατατέθηκε στο ΠολΠρΑθ την 5.3.2009 και επιδόθηκε στον Β την 20.3.2009. Με αντικείμενο την ίδια αξίωση, ο Α καταθέτει την 10.3.2009 αγωγή εναντίον του Β στο ΠολΠρΘεσ την οποία και του επιδίδει την 18.3.2009. Ποια αγωγή ασκήθηκε πρώτη;
2.- Ο Α ασκεί στο ΠολΠρΘεσ εναντίον του Β αγωγή αποζημίωσης ύψους 100.000 Ευρώ. Με τις προτάσεις της συζήτησης ο Α περιορίζει το αίτημά του στις 40.000 Ευρώ. Ποιο είναι το καθ’ ύλη αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αγωγής;
3.- Ο Α κάτοικος Πολυγύρου καταθέτει την 12.1.2009 στο ΜονΠρ Χαλκιδικής αγωγή αποζημιώσεως πωλήσεως ενός ελαττωματικού γεωργικού μηχανήματος εναντίον του Β κατοίκου Θεσ/νίκης. Την 2.2.2009 ο Β μετοικεί στον Πολύγυρο, όπου και του επιδίδεται η αγωγή την 20.2.2009. Αποκρυσταλλώθηκε η κατά τόπο αρμοδιότητα με την κατάθεση της αγωγής; Αν ο Β ήταν κάτοικος Πολυγύρου και μετοικούσε στη Θεσ/νίκη όπου και του επιδιδόταν η αγωγή, ποιο δικαστήριο θα ήταν κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκασή της;
4 α.- Η Α επικαλούμενη ισχυρό κλονισμό λόγω τετραετούς διάστασης καταθέτει την 18.1.2009 αγωγή διαζυγίου εναντίον του συζύγου της Β στον οποίο και την επιδίδει την 22.2.2009. Η Α καταθέτει την 21.1.2009 εναντίον του Β άλλη αγωγή διαζυγίου, ισχυριζόμενη επιβουλή της ζωής της εκ μέρους του συζύγου της, την οποία του επιδίδει την 19.2.2009. Δημιουργείται πρόβλημα εκκρεμοδικίας;
4 β.- Η Α κατέθεσε την 21.1.2009 εναντίον του Β αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού, διότι κατά το χρονικό διάστημα 2005-2006 ο εναγόμενος έπινε και τη χτυπούσε. Πριν συζητηθεί η αγωγή αυτή, η Α κατέθεσε νέα αγωγή διαζυγίου την 23.3.2009, εναντίον του Β, διότι το χρονικό διάστημα 2007-2008 ο εναγόμενος προέβαινε στις ίδιες πράξεις. Υπάρχει εκκρεμοδικία μεταξύ των δύο αγωγών;
5. Την 3.1.2003, ο Α καταθέτει στο ΜονΠρΘεσ εναντίον του Β αγωγή καταβολής τιμήματος πώλησης ποσού 10.000 ευρώ, την οποία και του επιδίδει την 3.10.2003. Από την 1.10.2003 ισχύει ΑΥΔικ 125804 περ. α’ (ΦΕΚ Β΄1072/1.8.2003) σύμφωνα με την οποία η καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου καλύπτει μέχρι το ποσό των 12.000 ευρώ. Ποια θα είναι η τύχη της αγωγής;
6.  Η Α επικαλούμενη ισχυρό κλονισμό του γάμου της με τον Β λόγω ξυλοδαρμού της από το τελευταίο την 1.5.2010, καταθέτει στις 2.6.2010 αγωγή διαζυγίου εναντίον του, την οποία επιδίδει στις 4.7.2010. Στις 3.6.2010 η Α καταθέτει κατά του συζύγου της Β άλλη αγωγή διαζυγίου επικαλούμενη ισχυρό κλονισμό του γάμου της μ’ αυτόν λόγω ύβρεων, προσβολών και εξευτελισμού της από τον Β κατά τη διάρκεια κοινής τους εξόδου την 1.5.2010. Την αγωγή αυτή επιδίδει στις 1.7.2010. Δημιουργείται πρόβλημα εκκρεμοδικίας;
7. Στις 12.4.2009 ο Α αποβάλει από τη νομή ακινήτου τον Β, κύριο αυτού. Άμεσα, ήτοι στις 15.4.2009 ο Β ασκεί αγωγή κατά του Α με την οποία αξιώνει την απόδοση της νομής του. Την αγωγή επιδίδει στις 20.4.2009. Η αγωγή ορίζεται να συζητηθεί στις 16.6.2009. Κατά την ημέρα της προσδιορισθείσας δικασίμου, ο Α αιτείται αναβολή και ορίζεται  νέα δικάσιμος στις 20.12.2009. Στη δικάσιμο της 20.12.2009 δεν εμφανίζεται στο δικαστήριο κανείς από τους διαδίκους. Στις 5.7.2010 ο ενάγων Β επαναφέρει με κλήση την αγωγή του, η οποία προσδιορίζεται να εκδικασθεί στις 6.10.2010 και επιδίδει την κλήση αυτή στις 9.10.2010. Βάσει της διαδικαστικής πορείας της άνω αγωγής, κρίνεται το ζήτημα της παραγραφής ή μη της αξιώσεως του Β.




ΣΤ) Ερωτάται αν δικαιούται ο ενάγων παραδεκτά με τις προτάσεις του:
1. Να ζητήσει την καταβολή ειδικού επιδόματος.
2. Να ζητήσει τα ωφελήματα διεκδικούμενου πράγματος.
3. Να τρέψει το αναγνωριστικό αγωγικό αίτημα σε καταψηφιστικό.
4. Να τρέψει το αγωγικό αίτημα για καταβολή διατροφής με βάση το άρθρο 1391 ΑΚ σε διατροφή του άρθρου 1442 ΑΚ.
5. Να τρέψει το αγωγικό αίτημα για έξωση λόγω κακής χρήσεως του μισθίου σε έξωση λόγω ιδιοχρήσεως.
6. Να τρέψει το αγωγικό αίτημα περί ακυρώσεως δικαιοπραξίας λόγω πλάνης σε ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω απάτης.
7. Να ζητήσει την καταβολή μισθωμάτων, ενώ με την αγωγή του ζητούσε την έξωση λόγω καθυστερήσεως καταβολής μισθωμάτων.
Ζ) 1. Ο Α ασκεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου, κατά του Β, συμβολαιογράφου και κατοίκου Θεσ/νίκης, διεκδικητική αγωγή διαιρετού τμήματος που αντιστοιχεί στο ήμισυ ενός ακινήτου συνολικής αξίας 100.000 €, το οποίο βρίσκεται στον Πολύγυρο της Χαλκιδικής. Με το ίδιο δικόγραφο ζητά την άρση της προσβολής και την παράλειψη στο μέλλον ως προς το υπόλοιπο ήμισυ διαιρετό τμήμα του ίδιου ακινήτου, στο οποίο ο εναγόμενος συστηματικά πετά τα σκουπίδια του. Δικάσιμος ορίζεται για τις 30.11.2009 και η αγωγή επιδίδεται στις 30.10.2009 στον δικηγόρο του εναγομένου.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο εναγόμενος Β παρίσταται κανονικά και προβάλλει τους παρακάτω ισχυρισμούς:
1. Ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πολυγύρου είναι καθ’ ύλη και κατά τόπο αναρμόδιο.
2. Ότι απαράδεκτα σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο η διεκδικητική και η αρνητική αγωγή.
3.  Ότι δεν καταβλήθηκε δικαστικό ένσημο.
4. Ότι η αγωγή δεν του επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα.
5. Ότι το ακίνητο του ανήκει αποκλειστικά κατά κυριότητα.
6.Ότι πετούσε τα σκουπίδια του στο ακίνητο του Α, μετά από δική του συναίνεση.
ερωτάται:  α) Τι θα πρέπει να αποφασίσει το δικαστήριο για τους 1- 4 ισχυρισμούς;  β) Να χαρακτηρίσετε δικονομικά τους 5 και 6 ισχυρισμούς του εναγομένου.
2. Ο Α δικηγόρος Αθηνών δανείστηκε από τον Β δικηγόρο Θεσσαλονίκης 100.000 Ευρώ με την υποχρέωση να τα επιστρέψει στις 25.11.2009.
Αρχές Νοεμβρίου 2009 ο Α ασκεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης αγωγή κατά του Β με αίτημα να αναγνωρισθεί ότι δεν οφείλει το προαναφερθέν ποσό, διότι το έχει ήδη συμψηφίσει με προηγούμενη οφειλή του Β προς τον ίδιο.
Ο Β ασκεί ανταγωγή κατά του Α με τις προτάσεις του, τις οποίες εμπρόθεσμα καταθέτει, ζητώντας να του καταβάλει ο τελευταίος 10.000 Ευρώ από μεταξύ τους συναφθείσα πώληση και ισχυρίζεται, με τις ίδιες προτάσεις:
α) ότι το δικαστήριο είναι κατά τόπο αναρμόδιο
β) ότι ο Α δεν είχε καμία απαίτηση εναντίον του
γ) ότι η αγωγή του επιδόθηκε 30 ημέρες πριν από τη συζήτηση
Κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως ο Α παρίσταται μόνον για την αγωγή, ενώ ο Β ισχυρίζεται για πρώτη φορά ότι δεν νομιμοποιείται, διότι μετά την κατάθεση της αγωγής εκχώρησε την απαίτησή του στον Δ.
ερωτάται: Πώς θα κρίνει το δικαστήριο τους ισχυρισμούς των διαδίκων και ποια θα πρέπει να είναι η διαδικαστική εξέλιξη της δίκης;
3. Ο Α ασκεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Β, κατοίκου Θεσσαλονίκης, αγωγή αποβολής του εναγομένου από τη νομή και παύσεως διαταράξεως της νομής ενός ακινήτου στην Κοζάνη, αξίας 500.000 Ευρώ. Η αποβολή έλαβε χώρα στις 27.10.2004, η αγωγή κατατέθηκε στις 20.10.2005 και επιδόθηκε στον εναγόμενο στις 31.10.2005. Το Δικαστήριο παρέπεμψε τη διαφορά στο ΜονΠρ Κοζάνης, το οποίο με τη σειρά του διέταξε τον χωρισμό των αγωγών. Μετά την  έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως, ο Χ, στον οποίο εν τω μεταξύ είχε πωληθεί το ακίνητο από τον Α, ασκεί κατά του Β νέα αγωγή με την οποία ζητά να παύσει ο εναγόμενος κάθε διατάραξη της νομής του ίδιου ακινήτου.
ερωτάται:
Ι. Αν ορθά το ΠολΠρΘεσ παρέπεμψε τη διαφορά
ΙΙ. Αν οι αξιώσεις από τη νομή παραγράφηκαν
ΙΙΙ. Αν ορθά διατάχθηκε ο χωρισμός των αγωγών
IV. Ποια θα είναι η τύχη της αγωγής του Χ κατά του Β.

Η) Το μοντέλο Α, κάτοικος Θεσσαλονικής, εμπιστεύεται την περιποίηση των μαλλιών της στο κομμωτήριο “Τρίχα Ο.Ε”, που εδρεύει στην Αθήνα. Ύστερα απο επίμονη παρότρυνση του Γ, κομμωτή της και εταίρου της ΟΕ, κατοίκου Αθηνών, η Α πείσθηκε να ακολουθήσει μια “επαναστατική” θεραπεία βελτίωσης της ποιότητας των μαλλιών της, που περιείχε μια νέα χημική ουσία. Το παράδειγμα της Α ακολούθησε και η φίλη της, επίσης μοντέλο, Β, κάτοικος Αθήνας. Μετά την εφαρμογή της θεραπείας οι Α και Β έπαθαν ξηροδερμία αλλά και έντονη τριχόπτωση. Ύστερα απο επισκέψεις σε πολλούς ειδικούς γιατρούς και εξειδικευμένα κέντρα, διαπιστώθηκε η πλήρης καταστροφή του τριχωτού της κεφαλής, ώστε στο μέλλον να πρέπει και οι δύο (Α και Β), να χρησιμοποιούν περούκα.

Οι Α και Β κατέφυγαν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονικής, ασκώντας απο κοινού αγωγή κατά του Γ, με το εξής, ειδικότερα, αίτημα:
Η Α ζήτησε 25.000 € αποζημίωση λόγω διαφυγόντος κέρδους και 16.000 € λόγω ηθικής βλάβης, ενώ η Β ζήτησε 27.000 € λόγω διαφυγόντος κέρδους και 17.000 € λόγω ηθικής βλάβης. Η αγωγή τους κατατέθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2005 και προσδιορίσθηκε δικάσιμος για τις 4 Νοεμβρίου 2005. Αντίγραφο της αγωγής με κλήση για συζήτηση επιδόθηκε στον εναγόμενο στις 16 Σεπτεμβρίου 2005. Κατά τη συζήτηση δεν παρέστη ο εναγόμενος και το δικαστήριο κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της αγωγής. Πριν απο τη συζήτησή της στη νέα δικάσιμο, και αφού τηρήθηκε η προβλεπόμενη απο τον νόμο προθεσμία, ο Γ προσεπικάλεσε στη δίκη την “Τρίχα ΟΕ”.
H “Τρίχα ΟΕ” δεν παρέστη στη συζήτηση, ενώ ο Γ ισχυρίσθηκε ότι α)Το δικαστήριο είναι καθ΄ύλην και κατά τόπον αναρμόδιο να δικάσει τη συγκεκριμένη αγωγή β) οι Α και Β συνέβαλαν και αυτές στο επελθόν αποτέλεσμα, διότι τον πίεσαν να τους εφαρμόσει τη θεραπεία σε μικρότερο χρονικό απο κείνο που αναγραφόταν στις οδηγίες χρήσης, επειδή είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις και γ) σε κάθε περίπτωση οι Α και Β δεν είχαν τη δυνατότητα άσκησης από κοινού αγωγής.
ερωτάται:
1. Τι θα αποφανθεί το δικαστήριο ως προς τους ύπο α και γ ισχυρισμούς του Γ;
2. Να χαρακτηρίσετε δικονομικά τον υπό β) ισχυρισμό του Γ και να κατανείμετε το βάρος αποδείξεως.
3. Είναι δυνατή α) η εξέταση της Β ως μάρτυρα στη δίκη της Α για γεγονότα που αφορούν αποκλειστικά στην τελευταία; β) η εκ μέρους του Γ προσαγωγή και εξέταση ως μάρτυρα ενός απο τους γιατρούς των Α και Β;
4. Ασκήθηκε παραδεκτά (εμπρόθεσμα και νόμιμα) η προσεπίκληση του Γ κατά της “Τρίχα ΟΕ”;
5. Ορθά κηρύχθηκε απαράδεκτη η (αρχική) συζήτηση της αγωγής; Μετά την κήρυξη της συζήτησης ως απαράδεκτης, θα μπορούσαν να ασκήσουν παραδεκτά οι Α και Β νέα όμοια αγωγή κατά του Γ και της “Τρίχα Ο.Ε”;

_____________________

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ. (Παϊσίδου)

 

I. Να προσδιορίσετε το καθ’ ύλη αρμόδιο δικαστήριο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.     Ο Α που έχει αναθέσει σε ειδικό συνεργείο τον ελαιοχρωματισμό της κατοικίας του, ζητεί από το γείτονά του Β να επιτραπεί στο συνεργείο η είσοδος στο προαύλιο της κατοικίας του Β, ώστε να καταστεί δυνατή η βαφή και  των τοίχων που βλέπουν στο προαύλιο αυτό. Ο Β αρνείται. Ο Α ασκεί εναντίον του αγωγή με αίτημα να καταδικασθεί ο Β να ανεχθεί την είσοδο και κυκλοφορία των βαφέων στο ακίνητό του, έως ότου ολοκληρωθεί ο ελαιοχρωματισμός.

 

2.     Το ευρισκόμενο στη Λάρισα εργοστάσιο επεξεργασίας ζαχαροτεύτλων και παραγωγής οινοπνεύματος της εταιρίας Ε μολύνει με τα τοξικά του απόβλητα σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Παγασητικό κόλπο. Ορισμένοι κάτοικοι του Βόλου άσκησαν αγωγή κατά της Ε ισχυριζόμενοι ότι η μόλυνση και η συντελούμενη οικολογική τους αποστερεί το δικαίωμα της χρήσεως του Παγασητικού κόλπου ως κοινόχρηστου πράγματος και επομένως προσβάλλει παράνομα το δικαίωμα στην προσωπικότητά τους. Αίτημα της αγωγής ήταν να αρθεί η προσβολή αυτή και να παραλειφθεί στο μέλλον με την καταδίκη της εναγομένης στην παύση της  διοχετεύσεως λυμάτων στον Παγασητικό και την παράλειψή της στο μέλλον.

 

3.     Ο Χ, μεγαλέμπορος κρεάτων, ανέθεσε στον μεταφορέα Μ την μεταφορά ορισμένης ποσότητας κρέατος από την Βουλγαρία στην Ελλάδα (Θεσ/νίκη). Καθ’ οδό το εμπόρευμα καταστράφηκε (αλλοιώθηκε), επειδή το αυτοκίνητο-ψυγείο του Μ δεν διέθετε την κατάλληλη ψύξη. Ο Χ άσκησε κατά του Μ αγωγή αποζημιώσεως ύψους 30.000 €.

 

4.     Ο Β. βιοτέχνης κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων, ενάγει τον πελάτη του Γ, ιδιοκτήτη καταστήματος πωλήσεων ετοίμων ενδυμάτων με αίτημα να καταδικασθεί να του καταβάλει το τίμημα πωληθέντων και παραδοθέντων προς τον Γ εμπορευμάτων ύψους α) 130.000 €   β) 70.000 € και γ) 16.000 Ευρώ.

 

5.     Η εταιρία Α, ιδιοκτήτρια μεγάλου εργοστασίου τυποποιημένων πλαστικών κουφωμάτων, ενάγει τον πελάτη της Β, ζητώντας να καταδικασθεί αυτός να της καταβάλει ποσό 140.000 € που της οφείλει από εκτελεσθείσα παραγγελία.

 

6.     Ο ιδιοκτήτης συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων Α ενάγει τον πελάτη του Π ζητώντας να του καταβάλει οφειλόμενη αμοιβή για την επισκευή του αυτοκινήτου του ύψους 16.000 €.

 

7.     O υδραυλικός Υ ενάγει τον πελάτη του Π, εργολάβο οικοδομών, ζητώντας την οφειλόμενη αμοιβή για εκτελεσθείσα εργασία του ύψους α) 130.000 Ευρώ, ή β) 15.000 Ευρώ.

 

8.     Ο Α, θύμα τροχαίου ατυχήματος ενάγει ως συνοφειλέτες εις ολόκληρον τον οδηγό του ζημιογόνου αυτοκινήτου και την ασφαλιστική εταιρία στην οποία αυτό ήταν ασφαλισμένο ζητώντας να καταδικασθούν να του καταβάλουν αποζημίωση συνολικού ύψους 14.000 €.

 

9.     Αγωγή διαζυγίου.

 

10.  Από διαρροή νερού στο διπλανό διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Α, διαβρώθηκε ο μεσότοιχος και καταστράφηκε το επίχρισμά του προς την πλευρά του διαμερίσματος του Β. Ο Β ενάγει τον Α ζητώντας αποκατάσταση της ζημίας του ύψους 5.000 €.

 

11.  Ο Α ασκεί κατά του Β αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο για αποκατάσταση μη περιουσιακής του ζημίας. Επ’αυτής εκδίδεται οριστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή. Σε ποιο καθ’ύλην αρμόδιο δικαστήριο υπάγεται η έφεση κατά της αποφάσεως αυτής;

 

12.  Ποιο είναι το καθ’ύλην αρμόδιο δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό για την εκδίκαση εφέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε αγωγή διαζυγίου ;

 

13.  Σε ποιο καθ’ύλην αρμόδιο δευτεροβάθμιο δικαστήριο πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά οριστικής αποφάσεως που εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο;

________________

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

 

Να προσδιορίσετε το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των ακόλουθων διαφορών:

 

1.Οι Α και Β εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας «Χ.ΟΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ασκούν αγωγή αποκλεισμού από την εταιρία του συνεταίρου τους Γ, κατοίκου Κατερίνης.

 

2.Ο Δ προμηθευτής της «Χ.ΟΕ» ασκεί εναντίον της αγωγή προς καταβολή 6.000 Ευρώ που του οφείλει η Χ ως τίμημα πωληθέντων προς αυτήν ειδών.

 

3.Η «Χ.ΟΕ» ασκεί αγωγή προς επιστροφή δανείου κατά του εταίρου της Α.

 

4.Επί αφανούς εταιρίας με έδρα τη Θεσ/νίκη ο αφανής εταίρος Α ασκεί αγωγή κατά του εμφανούς εταίρου (και διαχειριστή) Β προς καταβολή του μεριδίου που του αναλογεί από τα κέρδη της εταιρίας.

 

5.Ο Α ασκεί κατά του Β, αγωγή διεκδικητική ενός πίνακα μεγάλης αξίας τον οποίο είχε χρησιδανείσει προσωρινά στον Β και αυτός αρνείται να του τον αποδώσει.

 

6.Ο Α συγκύριος κατά 50% ακινήτου ευρισκόμενου στο Πανόραμα Θεσ/νίκης ασκεί αγωγή αναγνωριστική της συγκυριότητάς του κατά του Β, συγκυρίου κατά το λοιπό 50% κατοίκου Λαρίσης, ο οποίος έκαμε αυθαιρέτως έναρξη εργασιών ανοικοδομήσεως του ακινήτου.

 

7.Ο Α ασκεί κατά του Β, κατοίκου Αθηνών αγωγή αναγνωριστική της ακυρότητας λόγω εικονικότητας συμβάσεως πωλήσεως προς αυτόν (τον Β) ακινήτου ευρισκόμενου στην Πάτρα.

 

8.Ο Α ασκεί κατά του Β, κατοίκου Αθηνών α)αγωγή παραδόσεως πωληθέντος προς αυτόν (τον Α) με συμβόλαιο που συντάχθηκε στην Αθήνα ακινήτου ευρισκόμενου στην Πάτρα ή β)αγωγή διεκδικήσεως του ίδιου ακινήτου.

 

9.Ο Α ενάγει τον Β προς παροχή διόδου προς οδό δια μέσου του ακινήτου του (ΑΚ 1012).

 

10.Μετά τη λήξη του χρησιδανείου ακινήτου ευρισκόμενου στη Θεσ/νίκη ο κύριος (χρήστης) ενάγει α)τον Β (χρησάμενο) κάτοικο Αθηνών, προς απόδοση του ακινήτου και β)τον Γ, φίλο του Β, κάτοικο Βέροιας, που φιλοξενείται προσωρινά από τον Β στο εν λόγω ακίνητο.

 

11.Αγωγή καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων διαμερίσματος ευρισκόμενου στο Βόλο εναντίον του Β κατοίκου Αθηνών.

 

12.Ο Α ασκεί ενώπιον του ΜονΠρΛάρισας κατά του Β, κατοίκου Λάρισας, αγωγή καταβολής οφειλόμενου τιμήματος πωλήσεως ύψους 5.800 € Μπορεί ο Β να ασκήσει παραδεκτά κατά τον Α ανταγωγή διεκδικήσεως ακινήτου του ευρισκόμενου στο Βόλο αξίας 22.000 €;

 

13.Ο Α έμπορος, κάτοικος Θεσ/νίκης παράγγειλε τηλεφωνικώς από τον Β επίσης έμπορο, κάτοικο Αθηνών, ορισμένη ποσότητα εμπορευμάτων αντί ποσού 30.000 € με τη συμφωνία ν’ αποσταλεί το εμπόρευμα στη Λάρισα. Πού μπορεί ν’ ασκηθεί α)αγωγή του Α προς παράδοση του εμπορεύματος και β)αγωγή του Β προς καταβολή του τιμήματος;

 

14. Ο Κ προέβη με ανάκληση της δωρεάς χρηματικού ποσού 7.000 € που είχε κάνει προς τον Β και στη συνέχεια άσκησε αγωγή εναντίον του προς επιστροφή του ποσού αυτού λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού.

 

15. Το αυτοκίνητο του Χ, κατοίκου Κατερίνης, οδηγούμενο από τον ίδιο στη Θεσ/νίκη παρεξέκλινε της πορείας του, παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά τον διερχόμενο πεζό Π. Πού μπορεί να ασκηθεί αγωγή αποζημιώσεως του Π κατά του Χ και της ασφαλιστικής εταιρίας που είχε ασφαλίσει το ζημιογόνο αυτοκίνητο;

 

16. Ο Α, κάτοικος Καρδίτσας, και ο Β κάτοικος Λάρισας, πώλησαν το ευρισκόμενο στο Βόλο ακίνητό τους στον Γ αντί 30.000 € το δε πωλητήριο συμβόλαιο υπογράφηκε στην Αθήνα. Πού μπορούν ν’ ασκηθούν α) αγωγή του Γ κατά των Α και Β περί παραδόσεως του ακινήτου ή β) αγωγή διεκδικητική του ακινήτου εκ μέρους του Γ κατά των Α και Β;

 

17. Οι Α και Β συμφωνούν εγγράφως ότι α) όλες ανεξαιρέτως οι μέχρι τούδε γεννηθείσες κατά την επαγγελματική τους συνεργασία διαφορές (π.χ. από περισσότερες συμβάσεις δανείου, πωλήσεως κ.ο.κ.) και β) όλες οι διαφορές που πρόκειται στο μέλλον να ανακύψουν από οποιαδήποτε μελλοντική μεταξύ τους συναλλαγή θα υπάγονται αποκλειστικά στα δικαστήρια της Θεσ/νίκης. Είναι έγκυρη η συμφωνία αυτή;

_____________________________

υπόδειγμα αγωγής (Παϊσίδου)
υπόδειγμα αρνητικής αγωγής (Παϊσίδου)