Ιστορία Βυζαντινού και Δυτικοευρωπαϊκού Δικαίου

 
 

ΠΕΜΠΤΗ

10-12μμ

213

 
Διδάσκουν:Δ.Παπαδάτου, Σ. Τζωρτζακάκη – Τζαρίδου
Διδακτικά βιβλία:
1. Εισηγήσεις βυζαντινού δικαίου, συγγραφέας Τ ρωιάνος Σπύρος, εκδότης
Ηρόδοτος, Αθήνα 2014
2. Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, ανατύπωση Κωδικός
Βιβλίου στον Εύδοξο: 22771365 Έκδοση: 1/2011 Συγγραφείς: Γκόφας Δη- μήτριος ISBN: 978-960-9664-23-3. Τύπος: Σύγγραμμα. Διαθέτης (Εκδό-
της): Νικ. Α. Σάκκουλας & Σια Ο.Ε.
΄Υλη: Το μάθη μα εστιάζει στις σημαντικότερες ιδιαιτερότητες που διαφορο- ποιούν το βυζαντινό νομικό σύστη μα από το ρωμαϊκό του υπόβαθρο, πάνω
στο οποίο ή ταν θεσμικά και ιδεολογικά δομη μένο. Η -κάτω από το πρίσμα αυτό- διδασκαλία στρέφεται γύρω από τη φύση και τη λειτουργία των πηγών του βυζαντινού δικαίου, τη ν οργάνωση τη ς ανώτατη ς εξουσίας, τη ν απονομή της δικαιοσύνη ς και το δίκαιο του γάμου. Επίσης εξετάζεται ο τρό πος με τον οποίον το κωδικοποιη μένο από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό ρω- μαϊκό δίκαιο του Πανδέκτη αποτέλεσε πολιτικό εργαλείο και αντικείμενο έ- ρευνας στη Μεσαιωνική Δύση από τον 11ο αιώνα και εξή ς,
γεγονός που οδήγησε στη διαμόρφωση μιάς κοινής βάσης πάνω στην οποία στηρίχτηκαν οι δυτικοευρωπαϊκοί κώδικες που είδαν το φως με τη γένεση των εθνικών κρατών τον 19ο αιώνα.