Εκούσια Δικαιοδοσία

 
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
2
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10μμ
313
Διαμαντοπουλος
 
 
Διδάσκουν: Γ. Διαμαντόπουλος
Διδακτικό βιβλίο:Σημειώσεις διδάσκοντος.
Ύ λη:
Στο  μάθη μα
εξετάζεται
ύλη
του
αστικού
δικονομικού δικ αίου
(jurisdictio voluntaria). Αφορά ανατεθείσες στη δικαστική λειτουργία υπο- θέσεις, χαρακτη ριστικό των οποίων είναι η πρωτογενή ς παροχή ένδικης
προστασίας χωρίς τη ν ύπαρξη προϋφιστάμενη ς διαφοράς. Κατά τη ν παρά-
δοση του μαθή ματος εξετάζονται αφενός μεν οι γενικοί διαδικαστικοί κανό-
νες που εφαρμόζονται στη διαδικασία τη ς εκούσιας δικαιοδοσίας,
και αφε-
τέρου οι κύριοι ουσιαστικού δικαίου θεσμοί που υπάγονται στο πεδίο εφαρ-
μογή
ς τη ς προκείμενης διαδικασίας, από τον χώρο των γενικών αρχών,
του 
εμπράγματου, του οικογενειακού, του κλη ρονομικού ή του εμπορικού δι-
καίου.