Δίκαιο της Πληροφορικής (7ο εξάμηνο)

Δίκαιο της Πληροφορικής
Τετάρτη και ώρα 20:00 – 22:00 μ.μ στην Αίθουσα 213 (2ος όροφος κτιρίου Νομικής).

Επαναληπτικό:

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
5
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η
1
ΤΡΙΤΗ
6-8μμ
313
ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

 

Διδάσκει: Ιωάννης Ιγγλεζάκης

Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο εαρινό εξάμηνο:
Ιωάννης Ιγγλεζάκης
Διδακτικά βιβλία:
1.    Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Δίκαιο τη ς Πλη ροφορικής, Εκδ.
Σάκκουλα,
Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34427
2.    Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Δίκαιο Πλη ροφορική ς, Εκδ.
Σάκ- κουλα, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12564400
Ύ λη: Εννοιολογική προσέγγιση του δικαίου τη ς πλη ροφορικής. Προστασία
λογισμικού και λοιπών έργων. Βάσεις δεδομένων.
Πολυμέσα. Προστασία
ψη
φιακών έργων στο διαδίκτυο.
Ιστοσελίδες. Τοπογραφίες προϊόντων ημια- γωγών.
Προστασία υλικού η /υ.
Συμβάσεις πλη ροφορικής. Νομικά ζη τήματα η λεκτρονικού εμπορίου.
Προστασία προσωπικών δεδομένων. Ηλεκτρονική εγκλη ματικότη τα.