Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας)

 

Εμπορικό Δίκαιο (  Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας )1. Πρόγραμμα διδασκαλίας

Εαρινό εξάμηνο 2018 

ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΤΜΗΜΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2-5μμ
Α-Λ
5
ΤΕΛΛΗΣ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2-5μμ
Μ-Ω
6
ΤΖΙΒΑ/ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ

 

 

2. Ύλη

Η επιλεγείσα διδακτέα ύλη στόχο έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στο
ευρύ γνωστικό αντικείμενο του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας. Μετά
από μια εισαγωγική συνολική παρουσίαση όλων των δικαιωμάτων που ε-
μπίπτουν στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, διδάσκονται ειδικότερα:
το δίκαιο των σημάτων, το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας και το δίκαιο της
πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης, όπως
αυτή έχει διαμορφωθεί με την ενσωμάτωση Οδηγιών και την ισχύ Κανονι-
σμών της Ε.Ε. Ο σκοπός της σε βάθος κατανόησης των τριών ειδικότερων
γνωστικών αντικείμενων που διδάσκονται, επιτυγχάνεται με την επίλυση
πρακτικών ζητημάτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας καθώς με σχο-
λιασμό αποφάσεων (ελληνικής νομολογίας και του ΔΕΕ). Ειδικότερα, το
μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 1) Εισαγωγή στο δίκαιο της
διανοητικής ιδιοκτησίας. (Η παρουσία και η σημασία του δικαίου διανοη-
τικής ιδιοκτησίας στην καθημερινότητα όλων, η επίδραση του δικαίου δια-
νοητικής ιδιοκτησίας στην οικονομία και τον πολιτισμό και ειδικότερα
στον ανταγωνισμό, την πολιτιστική βιομηχανία, την ανάπτυξη της δημιουρ-
γικότητας και της καινοτομίας – Ο διεθνής χαρακτήρας και οι θεμελιώδεις
αρχές του εν λόγω δικαιικού κλάδου- οι διεθνείς συμβάσεις και το νομικό
πλαίσιο της ΕΕ). 2) Εισαγωγή στο δίκαιο του σήματος – έννοια και νομική
φύση, σκοπός και λειτουργίες του σήματος – κατηγορίες σημάτων, γένεση
του δικαιώματος στο σήμα. 3) Ουσιαστικές προϋποθέσεις κτήσης του δι-
καιώματος (υποκειμενικές προϋποθέσεις, απολύτως και σχετικώς απαρά-
δεκτα σήματα). 4) Περιεχόμενο του δικαιώματος στο σήμα και η οικονο-
μική του εκμετάλλευση (μεταβίβαση και άδειες χρήσεις σήματος). 5) Απώ-
λεια του δικαιώματος στο σήμα, προσβολές δικαιώματος, αστική προστα-
σία. 6) Εισαγωγή στο δίκαιο της ευρεσιτεχνίας, έννοια της εφεύρεσης, ου-
σιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις κτήσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. 7)
Δικαιούχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις εργαζομένων, είδη δι-
πλωμάτων, εξουσίες του δικαιούχου. 8) Οικονομική εκμετάλλευση (μετα-
βίβαση, άδειες εκμετάλλευσης), διάρκεια του δικαιώματος, έννομη προ-
στασία. 9) Εισαγωγή στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα συγγε-
72
νικά δικαιώματα, η έννοια του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας (στοιχεία
του έργου, πρωτοτυπία, κατηγορίες έργων, κλπ.). 10) Η έννοια του δη-
μιουργού (ανεξάρτητος, μισθωτός, εργαζόμενος στο δημόσιο, κ.ά.), νομική
φύση του δικαιώματος και γενικά χαρακτηριστικά των περιουσιακών και
ηθικών δικαιωμάτων. 11) Τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα σύμφωνα
με το Ν. 2121/1993 (κατ’ ιδίαν εξέταση των επιμέρους περιουσιακών και
ηθικών δικαιωμάτων). 12) Οικονομική εκμετάλλευση των έργων, συμβά-
σεις και άδειες εκμετάλλευσης, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. 13)
Περιορισμοί, έννομη προστασία

 

3. Προτεινόμενα συγγράμματα

Λ. Κοτσίρη/Β. Αντωνόπουλου/Ρ.Γιοβαννόπουλου, Δίκαιο Διανοητι-
κής Ιδιοκτησίας (Βιομηχανική-Πνευματική) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
2015, ΚΩΔ.: 50661192

4. Χρήσιμο υλικό