Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
9
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΠΕΜΠΤΗ
4-6μμ
313
Σοφιαλιδης

 

 

Α/
Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
4
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΤ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-8μμ
7
Πιψου/Μακρίδου

Διδάσκει: Λ. Μ. Πίψου Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο: Α. Σοφιαλίδης Διδακτικό βιβλίο: Ν. Νίκας, Ευρωπαϊκό Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, 2η έκδ, εκδ Σάκκου- λας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34466 Ύ λη: Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο έχει ως αντικείμενο τη διδασκαλία τη ς διαδικασίας επίλυση ς ιδιωτικών διαφορών με στοιχεία αλ- λοδαπότη τας. Το μάθη μα περιλαμβάνει ιδίως την αντιμετώπιση τριών θεμε- λιωδών ερωτη μάτων: ποιας χώρας τα δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία για τη ν επίλυση ιδιωτικών διαφορών, ποιο δίκαιο είναι εφαρμοστέο στη συ- γκεκριμένη διαφορά, καθώς και τη δυνατότη τα αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων στη ν Ελλάδα. Η διδασκαλία βασίζεται τόσο στις διατάξεις του εθνικού όσο και του δη μοσίου διεθνούς δικαίου, ιδίως όταν οι κανόνες δικονομικού δικαίου θεμελιώνονται σε διεθνείς συμβάσεις ή σε ευ- θέως εφαρμοστέους Κανονισμούς τη ς Ευρωπαϊκή ς Ένωσης (λ.χ. Κανονι- σμός 44/2001. 1215/2012 «για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση απο- φάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις». Λόγω τη ς διεθνούς συνεργα- σίας των κρατών σε ορισμένους τομείς του δικαίου, το μάθη μα περιλαμβάνει ακόμα και ζη τή ματα διεθνών επιδόσεων (λ.χ. Κανονισμός περί επιδόσεως και κοινοποιή σεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις)