Ασφαλιστικά μέτρα

Α/Α
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Απαλαγάκη
διδάσκεται κάθε Τετάρτη 10-12π.μ. στην αίθουσα 313.Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ώρα 10-12π.μ., αίθουσα 313.Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ  
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
3
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ
ΣΤ
1
Πέμπτη
4-6μμ
7
Πιψου

 

Διδάσκει: Λ.Μ. Πίψου Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξάμηνο: καθ. Χ. Απαλαγάκη Διδακτικό βιβλίο: Σημειώσεις διδάσκοντος Ύ λη: Το μάθη μα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των γενικών προϋποθέσεων παροχή ς προσωρινή ς δικαστικής προστασίας (άρθρα 682 -703 ΚΠολΔ) κα- θώς και των κατ’ ιδίαν ασφαλιστικών μέτρων (εγγυοδοσία, προση μείωση υποθή κη ς, συντη ρητική κατάσχεση , δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, απο- σφράγιση , απογραφή , δημόσια κατάθεση , προσωρινή επιδίκαση απαιτή σεων και προσωρινή ρύθμιση καταστάσεων), με βάση ση μειώσεις, πρακτικές α- σκή σεις και αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.