Σύγχρονα ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
6
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
10-12μμ
110
Κοτζαμπαση

 

Διδάσκει: Αθ. Κοτζάμπαση

Διδακτικά βιβλία: Αθ. Κοτζάμπαση, Ισότη τα των φύλων και ιδιωτική αυτονομία στις οικογε- νειακές έννομες σχέσεις, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2011. Κω- δικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22696666

΄Υλη: Το οικογενειακό δίκαιο και η προσαρμοστικότη τά του στις κοινωνικές αλλαγές. – Οι σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις. – Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ των συζύγων και η ισότη τα των φύλων στις σύγχρονες οικογενειακές σχέσεις (γονική μέριμνα, διατροφή , οικογενειακή στέγη, αποκτή ματα). – Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ και επίδρασή τη ς στο δίκαιο τη ς συγγένειας (ν. 3089/2002, 3305/2005), το (προϋποτιθέμενο) δικαίωμα στη ν αν απαραγωγή , ζη τήματα σχετικά με τη διακίνηση του γενετικού υλικού και τη ν ανωνυμία του δότη -δότριας γενετικού υλικού, η ση μασία τους για το δίκαιο της συγγένειας στη ν αναπαραγωγή με ξένο γενετικό υλικό, με παρένθετη κυοφορία και γονιμοποίη ση post mortem. – Η ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ στο πλαίσιο του αστικού δικαίου, του ποινικού και τη ς ποινι κή ς δικονομίας (ν.3500/2006). – Η έννοια της οικογένειας, τα προστατευόμενα πρόσωπα και οι διακρίσεις τη ς βίας.- Χρη ματική ικανοποίηση του θύματος και ειδικά προστατευτικά μέτρα. – Η ποινική διαμεσολάβη ση και η σχέση τη ς με το δικαίωμα διάζευξη ς.- ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ( ν.3179/2008). – Ο τύπος κατάρτισή ς του, προϋποθέσεις κύρους & ακυρότη τα.- Το περιεχόμενό του για τις περιουσιακές σχέσεις των συμβιούντων και το δικαίωμα διατροφής. – Οι σχέσεις τους με τα τέκνα. – Συγγένεια και γονική μέριμνα. – Το κλη ρονομικό δικαίωμα των συμβιούντων. – Ερμη νευτικά ζη τή ματα.