Ειδικές ενοχικές σχέσεις

(κοινωνία, διοίκηση αλλοτρίων, εντολή, εγγύηση, αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, συμβιβασμός)

 

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
 ΕΞΑΜΗΝΟ 
 ΤΜΗΜΑ
 ΗΜΕΡΕΣ 
 ΩΡΑ  
 ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
 5
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΑ,
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ,
ΕΝΤΟΛΗ,ΕΓΓΥΗΣΗ,ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ,
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ)
Ζ
1
 ΔΕΥΤΕΡΑ
2-4μμ
320
Βαλτουδης

 

Διδάσκει: Αν. Βαλτούδης

Διδακτικά βιβλία: Απ. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος, τ. ΙΙ, εκδ Π.Ν. Σάκκουλα – Δίκαιο και Οικονομία 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12867764 Π. Φίλιος, Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος, τ. Ι 9η έκδ., εκδ. Σάκκουλα, Α- θήνα/Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 184760 Π. Φίλιος, Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος, τ. ΙΙ 7η έκδ., εκδ. Σάκκουλα, Α- θήνα/Θεσσαλονίκη 2011. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 104433 Απ. Γεωργιάδη, Σύντομη Ερμη νεία ΑΚ, τ. Ι, εκδ Π.Ν. Σάκκουλα – Δίκαιο και Οικονομία 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12846855

΄Υλη: Κοινωνία δικαιώματος: Έννοια και νομική φύση τη ς κοινωνίας δι- καιώματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνών, οι σχέσεις τους με τους τρίτους, τακτική και δικαστική διοίκηση του κοινού και λύση τη ς κοινωνίας, εξώδικη και δικαστική . Διοίκηση αλλοτρίων: Είδη τη ς διοίκη σης αλλο- τρίων (γνήσια θεμιτή, γνήσια αθέμιτη και μη γνήσια) και εκ του νόμου συνέ- πειες εκάστου είδους αυτή ς. Εντολή: Έννοια, τύπος, υποχρεώσεις εντολο- δόχου και υποκατάσταση , υποχρεώσεις εντολέα, λύση εντολή ς, έμμισθη δι- κη γορική εντολή. Εγγύηση: Έννοια, διάκριση από συγγενείς έννοιες (αντεγ- γύη ση , μετεγγύηση, εντολή για πίστωση τρίτου, εγγυοδοσία, σωρευτική ανα- δοχή χρέους, υπόσχεση ελευθερώσεως χρέους, πατρονεία), σχέση εγγυητή με δανειστή (περιεχόμενο οφειλή ς, ένσταση διζή σεως, ενστάσεις πρωτοφει- λέτη ), σχέση εγγυητή με πρωτοφειλέτη (αναγωγή, υποκατάσταση ), απόσβεση εγγύη ση ς (γενικά, ειδικότερα στη ν εγγύη ση ορισμένου και αορίστου χρόνου). Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους: Έννοια, τύπος και λοιπές προϋποθέσεις κύρους, συνέπειες. Διάκριση από τη ν αιτιώδη υπόσχεση ή α- ναγνώριση χρέους. Συμβιβασμός: Έννοια, νομική φύση, συνέπειες, ακυρότη τα και ακυρωσία.