ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ        ΤΜΗΜΑ         ΗΜΕΡΕΣ            ΩΡΑ            ΑΙΘΟΥΣΑ           ΔΙΔΑΣΚΩΝ
        Ζ                      1          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         4-6μμ               320                ΚΟΥΡΤΗΣ
Διδακτικά βιβλία:
1. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά (με συνεργασία Β. Κούρτη),
Δίκαιο Αλλοδα-
πών, εκδ. Σάκκουλας, 4η έκδ., 2015 (κωδικός στον
ΕΥΔΟΞΟ
50658928).
2.Σ. Βρέλλης, Δίκαιο Αλλοδαπών, εκδ. Νομική
Βιβλιοθήκη, 2η έκδ.,
2003 (κωδικός στον ΕΥΔΟΞΟ 10487).
Ύλη: Εισαγωγή στα προβλήματα του μεταναστευτικού
φαινομένου απόνομικής απόψεως και ενασχόληση με ειδικότερα
ζητήματα που οι αλλοδαποί συνήθως αντιμετωπίζουν διαμένοντας νόμιμα ή
παράνομα στην ελληνική επικράτεια. Έννοιες του αλλοδαπού. Γενικές
αρχές του δικαίου των αλλοδαπών. Το νομικό καθεστώς των αλλοδαπών
φυσικών προσώπων στην Ελλάδα (υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπηκόων τρίτων χωρών, ομογενών). Διεθνής, ευρωπαϊκή και
συνταγματική προστασία των αλλοδαπών. Ετεροδικία. Είσοδος, έξοδος,
διαμονή, εγκατάσταση, εργασία, απέλαση, έκδοση αλλοδαπών.
Διαδικασία αναγνώρισης πολιτικών προσφύγων. Παράνομοι αλλοδαποί,
ασυνόδευτοι ανήλικοι και θύματα παράνομης διεθνούς διακίνησης και εμπορίας
ανθρώπων. Άσκηση ελεύθερων επαγγελμάτων από αλλοδαπούς και
απαγόρευση κτήσης ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές.