Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
4
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ζ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
2-4μμ
313
Στεργιου

 

 

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
5
ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΤ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10πμ
312
Στεργιου

Διδάσκει: Άγγ. Στεργίου Ως μάθημα ελέυθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο: Αγγ. Στεργίου Διδακτικά βιβλία: 1. Άγγ. Στεργίου/Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ), Η ασφαλιστική μεταρ- ρύθμιση , εκδ. Μ. Τσακουρίδου – Διόνικος, Αθήνα 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 892 2. Άγγ. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνική ς Ασφάλιση ς, 2η εκδ ,.εκδ. Σάκκου- λας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 41959938. Ύ λη: Το μάθη μα καλύπτει ένα ση μαντικό μέρος του κοινωνικού δικαίου, το δίκαιο κοινωνικής ασφάλιση ς. Ειδικότερα, αφετη ρία αποτελούν οι εννοιο- λογικές οριοθετή σεις, τα συστατικά στοιχεία του θεσμού, δη λαδή η ασφάλιση και η αλλη λεγγύη . Πώς διαφοροποιείται από άλλους θεσμούς, όπως είναι η κοινωνική πρόνοια, το δη μόσιο σύστη μα υγείας. Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η αρχιτεκτονική του συστή ματος των τριών πυλώνων. Έννοια τη ς κοινωνι- κή ς ασφάλειας και πώς διαφοροποιείται από τη ν κοινωνική ασφάλιση. Πώς δομείται το ασφαλιστικό σύστη μα. Οι ενοποιή σεις των φορέων κύριας και επικουρική ς ασφάλιση ς. Ταμεία πρόνοιας (εφάπαξ βοή θημα). Κατόπιν ανα- λύεται η ιδιομορφία τη ς επικουρικής ασφάλισης. Η ενοποίηση και η αλλαγή φυσιογνωμίας με το ΕΤΕΑ. Συμπλη ρωματικά συστή ματα, συστή ματα του δεύτερου πυλώνα. Εξετάζεται το νομικό καθεστώς των Ταμείων Επαγγελμα- τική ς Ασφάλιση ς και των Ταμείων υποχρεωτική ς επαγγελματική ς ασφάλι- ση ς. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι θεσμοί τη ς κοινωνικής πρόνοιας, του ΕΣΥ. Μη ανταποδοτικές παροχές κοινωνικού χαρακτή ρα, κοινωνική αποζη μί- ωση , ελάχιστο εγγυη μένο εισόδημα. Ακολούθως, ερευνάται η συνταγματική κατοχύρωση του θεσμού. Νομική αξία του άρθρου 22, παρ. 5, φορείς, βα- σικό περιεχόμενο. Διερευνάται η κανονιστικότητα του άρθρο υ. Αρχή τη ς ι- σότη τας, αρχή τη ς αναλογικότητας, αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στο χώρο τη ς κοινωνικής ασφάλιση ς. Διεθνείς διαστάσεις τη ς κοινωνικής ασφάλειας. Συντονισμός Κανονισμός 883/2004. Ελεύθερη κυκλοφορία α- σθενών. Εναρμόνιση σε θέματα ισότη τας των φύλων. Γενικές αρχές της κοι- νωνική ς ασφάλισης. Λοιπές πη γές του δικαίου κοινωνικής ασφάλιση ς. Συλ- λογικές συμβάσεις εργασίας με αντικείμενο τη ν κοινωνική ασφάλιση . Ακο- λουθεί η εξέταση του νομικού καθεστώτος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: υπαγωγή στην ασφάλιση , εξαρτη μένη εργασία, μερική απασχόλη ση , ασφαλιστικές εισφο- ρές. Χρη ματοδότηση των συστη μάτων κοινωνικής ασφάλιση ς. Συντάξεις γή- ρατος, αναπη ρίας και επιζώντος. ΚΕΑΟ, αναγκαστική είσπραξη , ποινική ευ- θύνη . Στη συνέχεια αναλύεται το καθεστώς τη ς απασχόλη ση ς των συντα- ξιούχων, καθώς και το καθεστώς άλλων παροχών, όπως ασθένειας (ΕΟΠΥΥ), μη τρότη τας, εργατικού ατυχή ματος, επαγγελματική ς ασθένειας, ανα- προσαρμογή ς αναπή ρων, κατ΄οίκον φροντίδα ηλικιωμένων. Διοικητική δια- δικασία και δικονομικά ζη τή ματα. Προστασία προσωπικών δεδ ομένων. Α- σφάλιση ελευθέρων επαγγελματιών, ασφάλιση αγροτών και ασφάλιση ανερ- γίας.