Δίκαιο μισθώσεων και σύμβασης έργου

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
3
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ζ
1
ΔΕΥΤΕΡΑ
8-10μμ
320
Βαλτουδης
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΤ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
8-10πμ
5
Αρχανιωτακης

 

Διδάσκει: Γ. ΑρχανιωτάκηςΩς μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο: Αν. Βαλτούδης
Διδακτικά βιβλία:
Π. Κορνηλάκη, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο ΙΙ, 2η  έκδ., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: Δεν έχει α- κόμα καταχωρηθεί.

΄Υλη: ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ: Έννοια, νομική φύση και συνέπειες.

Διάκριση από συναφείς συμβάσεις.

Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης: μίσθιο, μίσθωμα και συμφωνία των συμβαλλομένων.

Επουσιώδη στοιχεία της σύμβασης: διάρκεια και συναφείς διακρίσεις, τύπος.

Μεταβολές κατά τη λειτουργία της σύμβασης: μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης σε τρίτο, μεταβίβαση λόγω εκποίησης του μισθίου, κληρονομική διαδοχή των συμβαλλομένων.

Μεταβολές ως προς τον φορέα της χρήσης και το ύψος του μισθώματος:
παραχώρηση χρήσης μισθίου σε τρίτο γενικά, υπομίσθωση, χρήση μισθίου ως οικογενειακής στέγης, αναπροσαρμογή μισθώματος .

Υποχρεώσεις εκμισθωτή και αντίστοιχα δικαιώματα μισθωτή

Υποχρεώσεις μισθωτή και αντί- στοιχα δικαιώματα εκμισθωτή .

Λήξη της μίσθωσης (χωρίς και με καταγγελία της σύμβασης).

Ζητήματα μετά τη λήξη της μίσθωσης: Αξίωση για απόδοση μισθίου, μη απόδοση μισθίου από τον μισθωτή .

Δικονομικά ζητήματα: Ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών, 
ζητήματα από τη ν εφαρμογή της ΚΠολΔ 69 και τη ν αναγκαστική εκτέλεση.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: Έννοια, νομική φύση και συνέπειες.

Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης: 
έργο, αμοιβή και συμφωνία των συμβαλλομένων Διάκριση από συγγενείς συμβάσεις.

Yποχρεώσεις εργολάβου (κύριες και παρεπόμενες) και συνέπειες μη εκπλήρωσης. 
Αποκλεισμός ευθύνης εργολάβου για ελλείψεις του έργου.

Υποχρεώσεις εργοδότη (κύριες και παρεπόμενες) και συνέπειες μη εκπλήρωσης .
Ο κίνδυνος στη σύμβαση έργου. Λήξη της σύμβασης έργου.

Η καταγγελία της σύμβασης έργου ειδικότερα. Η σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με «αντιπαροχή »