Πολιτική Δικονομία 2 (Ένδικα μέσα – Αναγκαστική εκτέλεση)

1. Πότε διδάσκεται; 1ο τμήμα (Α-Λ) Διαμαντόπουλος/ Πίψου

Τετάρτη 9.00-12.00 πμ Αιθ.6

Παρασκευή 9.00-12.00 πμ Αιθ.8

2ο τμήμα (Μ-Ω) Ποδηματά

Τετάρτη 9.00-12.00 πμ Αιθ.5

Παρασκευή 9.00-12.00 πμ Αιθ.7
2. Ποια είναι η ύλη του μαθήματος;

Το τμήμα του μαθήματος που αφορά τα ένδικα μέσα καλύπτει
αφενός, μία γενική εισαγωγή στο δίκαιο των ενδίκων μέσων, αφετέρου, μια
ειδικότερη παρουσίαση των επιμέρους ενδίκων μέσων, και, ιδίως, των τακτικών
(ανακοπής ερημοδικίας και έφεσης). Αντιμετωπίζονται, κυρίως, τα ζητήματα των
προϋποθέσεων του παραδεκτού των παραπάνω ενδίκων μέσων καθώς και οι κανόνες που
διέπουν τη συζήτηση και τα αποτελέσματά τους.Το τμήμα του μαθήματος που αφορά την αναγκαστική εκτέλεση περιλαμβάνει αφενός,
το γενικό μέρος του ογδόου βιβλίου του ΚΠολΔ, δηλαδή τις γενικές διατάξεις για
τις προϋποθέσεις, τα υποκείμενα της διαδικασίας και τις δίκες περί την
εκτέλεση, αφετέρου, το ειδικό μέρος της αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο του
οποίου συζητούνται τα διάφορα είδη και μέσα εκτέλεσης, ειδικότερα δε, από την
έμμεση εκτέλεση, κυρίως, η ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων με κατάσχεση περιουσίας
του καθ’ ου.

3. Nomikithess tips: Κανένα απότα συγγράματα στην παρούσα του έκδοση δεν επαρκεί για την περάτωση της ύλης, γι αυτό προτείνουμε τα πρακτικά του Κουτούλελου (‘Πρακτικά θέματα Πολιτικής Δικονομίας’). Στα ένδικα μέσα δεν έχουν επέλθει αλλαγές, ενώ για την αναγκαστική εκτέλεση προτείνεται το βιβλίο του Κουτούλελου (όχι την επιτομή γιατί δεν επαρκεί). 

4.Προτεινόμενα συγγράματα

α) Εγχειρίδιο δικαίου αναγκαστικής εκτελέσεως, Νίκας Νικόλαος. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ

β)  Εγχειρίδιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως. Γέσιου Φαλτσή Πελαγία. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ

 

5. Υλικό
Σημειώσεις απο παραδόσεις Χειμερινό Εξάμηνο 2017 (Ποδηματά)

φροντιστηριακό υλικό

6. Ασκήσεις
Α΄ Τμήμα (A – Λ)
Διδάσκουσα: Λήδα Πίψου

 

 

 

Έννομο συμφέρον προς άσκηση ενδίκου μέσου
Να ελεγχθεί ποιος από τους διαδίκους έχει έννομο συμφέρον προς άσκηση
έφεσης στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.      Η αγωγή Α κατά Β για την επιδίκαση
αποζημιώσεως ύψους 80.000 ευρώ λόγω αδικοπραξίας (τραυματισμού του Α κατόπιν
συμπλοκής με τον Β) έγινε δεκτή ως προς το ποσό των 40.000 ευρώ, επειδή το
δικαστήριο δέχθηκε ότι συνυπαίτιος του τραυματισμού του κατά 50% υπήρξε ο ίδιος
ο Β (συμβάλλοντας στην πρόκληση της συμπλοκής με ύβρεις του προς τον Α). Ο Β,
αμυνόμενος κατά της αγωγής, είχε ισχυρισθεί ότι αποκλειστικώς υπαίτιος του
τραυματισμού του ήταν ο Α, άλλως ότι ήταν συνυπαίτιος κατά 99%.
2.      Αγωγή καταβολής τιμήματος πωλήσεως,
ύψους 150.000 ευρώ του Α κατά του Β. Η αγωγή γίνεται δεκτή για ποσό 100.000
ευρώ κατά μερική παραδοχή της ενστάσεως εξοφλήσεως του εναγομένου (ο οποίος
είχε ισχυρισθεί την ολική εξόφληση της απαιτήσεως).
3.      Στο ίδιο παράδειγμα, ο εναγόμενος Β,
αμυνόμενος, κυρίως μεν αρνείται την βάση της αγωγής, ισχυριζόμενος ότι δεν
συνήφθη η πώληση, και επικουρικώς προτείνει ένσταση συμψηφισμού με δική του
ανταπαίτηση ίσου ύψους από προηγούμενη συναλλαγή με τον Α. Η αγωγή τελικά α)
απορρίπτεται επειδή το δικαστήριο δεν πείθεται ότι καταρτίστηκε η σύμβαση· ή
β)  απορρίπτεται κατά παραδοχή της
ενστάσεως συμψηφισμού του Β.
4.      Στο παραπάνω παράδειγμα, ο Β
αντιτάσσει κατά της αγωγής μόνον την ένσταση συμψηφισμού. Και η αγωγή
απορρίπτεται κατά παραδοχή της ενστάσεως.
5.      Η διεκδικητική αγωγή του Α κατά του Β
για το ακίνητο Χ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη (αόριστη). Ο Β είχε υποστηρίξει
ότι η αγωγή ήταν αόριστη και έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη, επικουρικώς
όμως είχε απαντήσει και επί της ουσίας, αμφισβητώντας την ύπαρξη του
δικαιώματος κυριότητας του ενάγοντος.
6.      Απαντώντας στην διεκδικητική αγωγή
του Α εναντίον του, ο Β κυρίως αρνείται τα παραγωγικά της κυριότητας του
ενάγοντος γεγονότα και, επικουρικά, προτείνει ένσταση δικαιωματικής κατοχής στο
ακίνητο (δυνάμει μισθώσεως). Η απόφαση δέχεται την ένσταση και απορρίπτει την
αγωγή.
7.      Αγωγή επιστροφής ληξιπροθέσμου
δανείου Α κατά Β.  Ο Β επικαλείται κυρίως
ακυρότητα της συμβάσεως λόγω του τοκογλυφικού χαρακτήρα του δανείου και
επικουρικά προτείνει ένσταση παραγραφής. Η αγωγή απορρίπτεται κατά παραδοχή της
ενστάσεως παραγραφής.
Νομιμοποίηση στην Αναγκαστική Εκτέλεση
Ποιος νομιμοποιείται να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον ποίου
και υπό ποιες προϋποθέσεις στις παρακάτω περιπτώσεις;
1.      Γίνεται τελεσιδίκως δεκτή η
διεκδικητική αγωγή του Α κατά του Β για το ακίνητο Χ. Κατά τον χρόνο της
εκτέλεσης το ακίνητο νέμεται ο Γ, ο οποίος ισχυρίζεται α) ότι έχει ήδη
αποκτήσει την κυριότητά του δυνάμει χρησικτησίας· ή β) ότι κατέχει το ακίνητο
δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως που συνήψε με τον Β, η οποία διαρκεί· ή γ) ότι
φιλοξενείται από τον Β, που είναι φίλος του.
2.      Στην ίδια παραπάνω περίπτωση ο Γ
ισχυρίζεται ότι μετά από την (πρόσφατη) έναρξη της διεκδικητικής δίκης Α κατά Β
απέβαλε τον Β από την νομή του ακινήτου και το νέμεται πλέον αυτοδυνάμως.
3.      Στο ίδιο παράδειγμα ο Γ ισχυρίζεται
ότι μετά από την έναρξη της διεκδικητικής δίκης ο Β του μεταβίβασε με
συμβολαιογραφικό πωλητήριο (ήδη μεταγεγραμμένο) το ακίνητο.
4.      Στο ίδιο παράδειγμα, α) μετά από την
έκδοση της τελεσίδικης αποφάσεως ή β) μετά από την επίδοση επιταγής προς τον Β,
ο Α αποβιώνει και κληρονομείται από τον μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμο του Κ.
5.      Στο ίδιο παράδειγμα α) μετά από την
έκδοση της τελεσίδικης αποφάσεως ή β) μετά από την επίδοση επιταγής προς τον Β,
ο Β αποβιώνει και κληρονομείται από τον μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμο του Λ.
6.      Στο ίδιο παράδειγμα μετά από την
έκδοση της τελεσίδικης αποφάσεως, ο Α μεταβιβάζει το ακίνητο στον Δ και στην
συνέχεια αποβιώνει και  κληρονομείται από
τον μοναδικό εξ αδιαθέτου κληρονόμο του Κ. Εν τω μεταξύ αποβιώνει και ο Β και
κληρονομείται από τον Λ.
7.      Γίνεται τελεσιδίκως δεκτή αγωγή του Α
κατά του Β για την απόδοση χρησιδανεισθέντος στον Β κινητού. Κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της αποφάσεως, α) ο Χ έχει μόλις κλέψει το κινητό από τον Β· β) ο Β
πουλά το κινητό στον ανύποπτο Γ· γ) ο Β έχει ήδη από καιρό παρακαταθέσει το
κινητό προς φύλαξη στον Φ.
8.      Αγωγή του αγοραστή Α για την παράδοση
πωληθέντος κινητού κατά του πωλητή Β γίνεται τελεσιδίκως δεκτή. Εν τω μεταξύ
κατά την διάρκεια της δίκης αυτής α) ο Β εκχώρησε την αξίωσή του για το τίμημα
στον Ε· ή β) ο Β πώλησε και παρέδωσε το κινητό στον Γ.
9.      Αγωγή του πωλητή Β κατά του αγοραστή
Α για την καταβολή του συμφωνηθέντος τιμήματος της πώλησης γίνεται τελεσιδίκως
δεκτή. Κατά την διάρκεια της εκκρεμοδικίας, ο Α πωλεί και παραδίδει το πράγμα
στον Γ.