ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018

0
93
18/10/2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
Οι εγγραφές των εισακτέων στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου ως και τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου από τις θυρίδες της Γραμματείας της Σχολής κατά το ωράριο: 09:00-10:30. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
2.    Μία (1) φωτογραφία
3.    Απόδειξη κατάθεσης τελών εγγραφής
4.    Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατηρίου

Τα τέλη έγγραφης για το ακ. έτος 2017-2018 είναι 200 ευρώ. Η κατάθεση του ποσού γίνεται σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο λογαριασμό:
IBAN: GR78 0172 2020 0052 0207 2402 286
Δικαιούχος: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΕ.Δ.Ε.Α.– 3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη, 54636 Θεσσαλονίκη (Code Bic SWIFT address PIRBGRAA).
Στο καταθετήριο θα πρέπει να αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο και το Πατρώνυμο του εισακτέου στο ΠΜΣ καθώς και η ένδειξη Κ.Ε. 91607 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΑΠΘ).
Ο ΕΛΚΕ του ΑΠΘ θα εκδώσει αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών για την καταβολή των τελών εγγραφής. Όποιος εισακτέος επιθυμεί
την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως τα παρακάτω
στοιχεία:
Επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας
εταιρείας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο παραλήπτη, διεύθυνση
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email (για την περίπτωση της ηλεκτρονικής
αποστολής).  
Η Σχολή απονέμει «έπαινο αριστείας» στον πρώτο εισαχθέντα κάθε κατεύθυνσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με βάση τα μόρια που συγκέντρωσε. Απονέμει επίσης σε αυτόν και εφάπαξ «υποτροφία αριστείας», η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από το τέλος εγγραφής του πρώτου έτους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαζί με την εγγραφή θα γίνεται και η δήλωση μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου.
Από τα τρία μαθήματα του Α΄ εξαμήνου το ένα δηλώνεται ως κύριο και τα υπόλοιπα δύο ως επιλογής.
Το κύριο μάθημα διδάσκεται τρία εξάμηνα και σ’ αυτό, θα εκπονηθεί η διπλωματική εργασία στο Δ΄ εξάμηνο.
Προσοχή: Η δήλωση των δύο επιλεγόμενων μαθημάτων μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017.
Προσοχή: Η δήλωση του κυρίου μαθήματος μπορεί να τροποποιηθεί μόνο πριν τη λήξη του Α΄ εξαμήνου (μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018).
Οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός επιπλέον προαιρετικού μαθήματος στη διάρκεια των σπουδών τους, ακόμη και άλλης κατεύθυνσης εφόσον γίνονται δεκτοί από τον διδάσκοντα το μάθημα σε αυτήν. Ο βαθμός του προαιρετικού μαθήματος δεν υπολογίζεται στην τελική βαθμολογία αποφοίτησης από το πρόγραμμα.
Επίσης μπορούν να παρακολουθήσουν στο Α΄ εξάμηνο
το μάθημα τη γερμανικής γλώσσας, ως πρόσθετο προαιρετικό μάθημα. Ο
βαθμός στο μάθημα της ξένης γλώσσας δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό του ΜΔΕ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα εγγραφούν στο ΠΜΣ
για πρώτη φορά το ακ. έτος 2017-2018, θα πρέπει να εκπονήσουν αναλυτική
εργασία για κάθε εξαμηνιαίο μάθημα με εμβάθυνση στο θέμα αναφοράς, με
επαρκή βιβλιογραφική κάλυψη και επεξεργασία δεδομένων της εθνικής ή/και
διεθνούς νομολογίας καθώς και κριτικό διάλογο αναφορικά με αυτά.
Τα μαθήματα που θα διδαχθούν στο ΠΜΣ για το ακ. έτος 2017-2018, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής, στο σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/postgraduate_courses-1718
Οι ανακοινώσεις του ΠΜΣ αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής, στο σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/pms-news
Ο κανονισμός του ΠΜΣ είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής, στο σύνδεσμο: http://www.law.auth.gr/el/node/472

Κατηγορία: 
Γραμματεία ΠΜΣ

LEAVE A REPLY