Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο

(Καϊάφα/Ζαχαριάδης): Τετάρτη 16-18 Αίθουσα
Τυπογραφείου
 
Διδακτικά βιβλία: 1. 12586539
Ευρωπαικό Ποινικό Δίκαιο & Συνθήκη της Λισσαβώνας, Τύπος: Σύγγραμμα,
Καιάφα-Γκμπάντι Μαρία, 2011, Σάκκουλας Εκδόσεις Α.Ε., ISBN: 9789604456802
2. ΚΑΛΦΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ε., Ο ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ Κωδικός Βιβλίου
στον Εύδοξο: 50662344 Έκδοση: 1η/2016 ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

 

΄Υλη: Ι. Το ευρωπαϊκό ποινικό
δίκαιο στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Η
σύνθεση μετά την προσχώρηση της ΕΕ στην ΕΣΔΑ. ΙΙ. ΕΣΔΑ και ποινικό δίκαιο:
Βασικές επιλογές από τη νομολογία του ΕΔΔΑ στο πεδίο του ουσιαστικού και
δικονομικού ποινικού δικαίου. ΙΙΙ. Η ανάπτυξη του ποινικού δικαίου στο πλαίσιο
της ΕΕ: 1. Το θεσμικό πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη του
ενωσιακού ποινικού δικαίου και θεμελιώδεις αρχές ποινικής καταστολής. 2.
Ευρωπαϊκά όργανα ποινικής καταστολής. 3. Η σύγχρονη ανάπτυξη του ενωσιακού
ποινικού δικαίου και η επίδρασή του στην εθνική μας έννομη τάξη: Α. Η
εναρμόνιση του ουσιαστικού ποινικού δικαίου στο παράδειγμα βασικών αξόνων
ενωσιακής παρέμβασης στα πεδία: α) της τρομοκρατίας και του οργανωμένου
εγκλήματος β) των προσβολών των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ γ) της διαφθοράς
στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα δ) των προσβολών του ευρώ ε) των προσβολών
του περιβάλλοντος και στ) των επιθέσεων στα συστήματα πληροφοριών. Β. Ο
κυρίαρχος ρόλος της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων
και διαταγών στο ενωσιακό ποινικό δικονομικό δίκαιο και η εναρμόνιση
δικονομικών κανόνων- Τα βασικά παραδείγματα: α) του ευρωπαϊκού εντάλματος
σύλληψης β) της ευρωπαϊκής εντολής έρευνας γ) των δικαιωμάτων υπόπτων και
κατηγορουμένων (δικαίωμα ενημέρωσης, μετάφρασης, πρόσβασης σε δικηγόρο).