ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ        ΤΜΗΜΑ          ΗΜΕΡΕΣ         ΩΡΑ           ΑΙΘΟΥΣΑ           ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ζ                      1               ΠΕΜΠΤΗ        12-2μμ             109           ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Διδακτικά βιβλία:
[ΕΥΔΟΞΟΣ: 12566790] Σισιλιάνος Λ.-Α., Η Ανθρώπινη
Διάσταση
του Διεθνούς Δικαίου: Αλληλεπιδράσεις Γενικού
Διεθνούς Δικαίου
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Αθήνα: Νομική
Βιβλιοθήκη, 2010).
[ΕΥΔΟΞΟΣ: 22905158] Περράκης Στ., Διεθνείς
Διαστάσεις των Δι-
καιωμάτων του Ανθρώπου: Προς ένα Jus Universalis
(Αθήνα: Εκδό-
σεις Σιδέρη, 2012).
[ΕΥΔΟΞΟΣ: 50660758] Νάσκου-Περράκη Π., Μηχανισμοί
Προστα-
σίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: Διεθνείς Πράξεις,
Θεωρία και
Πρακτική (2η έκδοση, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλας,
Αθήνα 2015).
Ύλη: Το Ειδικό Μέρος του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου
ασχολείται με τη θεματική της διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Παρουσιάζεται η γενική θεωρία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εξετάζεται η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σημείο αφετηρίας τα Ηνωμένα Έθνη και πιο συγκεκριμένα την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Το θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, και η συμβολή των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων και των οιονεί δικαιοδοτικών οργάνων σε παγκόσμιο και περιφε ρειακό επίπεδο αποτελούν το βασικό πεδίο αναφοράς του μαθήματος. Τέλος, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, κανόνες και θεσμοί αναλύονται διεξοδικά προκειμένου να προσφερθεί σφαιρική γνώση γύρω από τη διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.