ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΠΕΜΠΤΗ
8-10πμ
407
Μπεχλιβάνης
Διδάσκει: Αχ.Μπεχλιβάνης
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών
γνώσεων στο χειμερινό εξά-
μηνο): Αχ. Μπεχλιβάνης
Διδακτικό βιβλίο:
1. (25056 – Εύδοξος) Ναυτικό Δίκαιο,
τόμος Ι, 2005, 5η έκδοση.
Συγγραφέας: Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη.
Ύλη: Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και πηγές ναυτικού δικαίου. Έννοια, νομι-
κή φύση και εθνικότητα του πλοίου.
Πλωτά ναυπηγήματα. Τρόπος απόκτη-
σης κυριότητας πλοίου (π.χ.
ναυπήγηση, συμβατική μεταβίβαση). Φορείς
ναυτιλιακής επιχείρησης. Συλλογική
εκμετάλλευση του πλοίου. Συμβάσεις
ναυτικής εργασίας (πλοιάρχου –
πληρώματος). Πλοηγός και ναυτικός πρά-
κτορας. Νομικό καθεστώς της σύμβασης
ναυλώσεως. Ειδικοί τύποι ναύλωσης.