ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8-10μμ
110
Παπαδοπούλου
Διδάσκει: Λ. Παπαδοπούλου
Διδακτικά
βιβλία:
1. Δ. Τσάτσου, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Για μια
Ευρωπαϊκή Ένωση
των Κρατών, των Λαών, των Πολιτών και του
Ευρωπαϊκού Συνταγ-
ματικούΠολιτισμού, εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 2007.
Κωδικός Βιβλίου
στονΕΥΔΟΞΟ: 4597
2. Αντ. Μανιτάκη, Το ‘Σύνταγμα’ της Ευρώπης
αντιμέτωπο με την
εθνική και λαϊκή κυριαρχία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα
2004. Κωδικός
Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30443
3. Κ. Χρυσόγονου: Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης,
εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30464
4. Ferry Jean – Marc, Το ζήτημα του Ευρωπαϊκού
κράτους, εκδ.
Παπαζήση, Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 30452
5. Γ. Παπαδημητρίου, Η συνταγματοποίηση της
Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης,
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ:
30110
6. Θ. Χίου-Μανιατοπούλου, Η μεταρρυθμιστική
συνθήκη της
Λισαβώνας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008. Κωδικός
Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 30072
7. Αντ. Μανιτάκης/ Ν. Παπαδοπούλου, Η προοπτική
ενός
συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη
2003.Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34491
8. Π. Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας,
εκδ. Θεμέλιο, 2010.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 27239
Ύλη: H παρακολούθηση του
μαθήματος διευκολύνεται αν ο φοιτητής/ η
φοιτήτρια έχει ήδη παρακολουθήσει
“Συνταγματικό Δίκαιο”. Τα ειδικότερα
θέματα που θα εξεταστούν και θα αποτελέσουν
αντικείμενο των εργασιών
των φοιτητών και φοιτητριών είναι τα ακόλουθα:
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗ-
ΤΗΜΑΤΑ: Διπλή νομιμοποίηση της ΕΕ (θεωρία
Τσάτσου κλπ). Το συνταγ-
ματικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης-
Ελλάδα: το άρθρο 28 Σ.
Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα; Έννοιες του
συντάγματος σε σχέση με την
ΕΕ. Είναι οι ευρωπαϊκές Συνθήκες Σύνταγμα της
Ένωσης; Ο λαός (δήμος)
ως προαπαιτούμενο συντάγματος και δημοκρατίας.
Φορέας συντακτικής
εξουσίας στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η
κρατική κυριαρχία. ΟΥ-
ΣΙΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ: Η Συνέλευση για το μέλλον της
Ευρώπης. Αρχές
και αξίες που κατοχυρώνονται στη Συνταγματική
Συνθήκη. Η δημοκρατική
αρχή στην ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Ευρωπαϊκή
ιδιότητα του πολίτη. Δια-
μόρφωση ενός ευρωπαϊκού δήμου μέσα από τη
λειτουργία Ευρωπαϊκών
Πολιτικών Κομμάτων. Ο Χάρτης Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως προβλέπεται στη
Συνθήκη για το Σύνταγ-
μα): Νομιμοποίηση και αρμοδιότητες. Άσκηση
νομοθετικής εξουσίας στην
ΕΕ. Ευελιξία και Σύνταγμα. Το ΔΕΚ ως
συνταγματικό δικαστήριο.
Το μάθημα αυτό επικαλύπτεται με το μάθημα
European Constitutional
Law και συνεπώς δεν μπορούν να επιλεγούν
σωρευτικά (μπορεί να επι-

 

 

λεγεί μόνο ένα από τα δύο).