ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ        ΤΜΗΜΑ        ΗΜΕΡΕΣ        ΩΡΑ        ΑΙΘΟΥΣΑ        ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ζ                    1                    ΤΡΙΤΗ       2-4μμ
πολυμέσων     ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ
Διδακτικό βιβλίο:
Ευ. Βασιλακάκης/Σ. Παπασάββας, Στοιχεία Κυπριακού
Δικαίου, εκδ.
Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2002/1η
έδοση. Κωδικός Βιβλίου στον
ΕΥΔΟΞΟ: 25085
Ύλη: Ιστορική πορεία του κυπριακού δικαίου. Ο
δικαιικός προσανατολι-
σμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πολυδικαιικότητα
στο κυπριακό δί-
καιο. Το πρόβλημα της γλώσσας. Πηγές και μέθοδοι
του κυπριακού δικαί-
ου. Κυπριακή συνταγματική ιστορία. Ο δικαστικός
έλεγχος της συνταγματι-
κότητας των νόμων. Δεσμευτικότητα των αγγλικών
δικαστικών αποφάσε-
ων. Η νομολογία στο κυπριακό δίκαιο. Ανάλυση
κυπριακών δικαστικών
αποφάσεων (Mustafa Ibrahim κ.λπ.). Σύστημα
απονομής της δικαιοσύνης.
Πρόσφατες τροποποιήσεις του οικογενειακού δικαίου.
Αποφάσεις Ευρωπα-
ϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικές
με την Κύπρο. Γί-
νεται σύγκριση των θεσμών του κυπριακού δικαίου με
τους αντίστοιχους

 

ελληνικούς.