ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΔΕΥΤΕΡΑ
2-4μμ
407
Ψυχομάνης/
Φρέρης
Διδάσκει: Σπ.
Ψυχομάνης, Αν. Φρέρης  Ως μάθημα
ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο): Σπ. Ψυχομάνης, Αν.
Φρέρης Διδακτικά βιβλία: 146 1. Σπ. Ψυχομάνης, Τραπεζικό Δίκαιο – Δίκαιο
Τραπεζικών Συμβάσε- ων, 7η έκδ., εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2011.
Κωδικός Βι- βλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12560216 2. Σπ. Ψυχομάνης, Δίκαιο του Τραπεζικού
Συστήματος. Οι Τράπεζες και η Εποπτεία τους, 2η έκδ., εκδ. Σάκκουλας,
Αθήνα/Θεσσαλονίκη, 2009. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 25118 3. Ν. Ρόκας/ Χρ.
Γκόρτσος, Στοιχεία Τραπεζικού δικαίου, 2 η εκδ. Νο- μική Βιβλιοθήκη, Αθήνα
2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12641990

 

Ύλη:
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί (Ορισμός, βασικές έννοιες, κλάδοι
τραπεζικού δικαίου). Πηγές του τραπεζικού δικαίου. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΤΡΑ- ΠΕΖΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ Ε- ΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ Α. Η Οικο- νομική και Νομισματική Ένωση Β. Οι βασικοί
ευρωπαϊκοί τραπεζικοί θε- σμοί (Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Η
Ευρωπαϊκή Κε- ντρική Τράπεζα. Οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Λοιποί ευρωπαϊκοί
τραπε- ζικοί οργανισμοί). Γ. Συνέπειες της ενιαίας θεσμικής οργάνωσης της ευ-
ρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ Ι- ΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. Η έννοια της τράπεζας στο ελληνικό δίκαιο Β. Διακρίσεις
τραπεζών Γ. Οι τραπεζικές ανώνυμες εταιρίες Δ. Οι συνεταιριστικές τράπεζες Ε.
Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα.Η ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥ- ΣΤΗΜΑ
Α. Γενικά. Β. Η κατά τη σύσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων α- σκουμένη εποπτεία
(Το καθεστώς της άδειας ως βάση της εποπτείας. Οι προϋποθέσεις χορηγήσεως της
άδειας). Γ. Η κατά την εγκατάσταση πιστω- τικών ιδρυμάτων ασκουμένη εποπτεία
(Εγκατάσταση με βάση την καταστα- τική ή την πραγματική έδρα, με ίδρυση
υποκαταστημάτων, με πρακτορείο, με ίδρυση θυγατρικής, με άνοιγμα γραφείου
αντιπροσωπείας). Δ. Η κατά την παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση εποπτεία Ε. Η
κατά τη λειτουρ- γία των πιστωτικών ιδρυμάτων ασκουμένη εποπτεία ΣΤ. Οι
επιβαλλόμενες επί παραβάσεων κυρώσεις. ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ Α. Η σχέση εμπιστοσύνης πελάτη και τράπεζας Β. Η υποχρέωση τήρησης του
τραπεζικού απορρήτου (Έννοια-Εφαρμοστέες δια- τάξεις. Τραπεζικό απόρρητο και
σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονο- μικής συμπεριφοράς πελατών- ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ)
Γ. Συμβαλλόμενα πρόσωπα Δ. Οι γενικοί όρων συναλλαγών Ε. Ο τραπεζικός
λογαριασμός ΣΤ. Ο τρέχων εν στενή εννοία και ο αλληλόχρεος λογαριασμός Ζ. Οι
εισπραττόμενες από τράπεζες αμοιβές (Γενικά. Οι τόκοι. Οι τόκοι
τόκων-ανατοκισμός. Οι προ- μήθειες). Η. Η εξασφάλιση των τραπεζών. Ι. Γενικές
ασφάλειες. ΙΙ. Χρημα- τοοικονομικές ασφάλειε.ς Θ. Η αναγκαστική εκτέλεση από
τράπεζες. ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρε- πτέων
κεφαλαίων Ι. Οι καταθέσεις. Έννοια-Νομική φύση. Ιδιαιτερότητες: α. Τόκοι
καταθέσεων β. Φορολόγηση τόκων γ. Παραγραφή απαιτήσεως από κατάθεση δ.
Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές-ΑΤΜ και κωδική κάρτα αναλήψεων ε. Το
βιβλιάριο καταθέσεως στ. Σύστημα εγγύησης κα- ταθέσεων ζ. Ειδικό απόρρητο και
κατάσχεση τραπεζικών καταθέσεων. Διακρίσεις καταθέσεων: α. όψεως β. σε τρεχούμενο
λογαριασμό γ. απλού ταμιευτηρίου δ. επί προθεσμία ή προθεσμιακές ε.
προθεσμιακές καταθέσεις έναντι εκδιδομένων τίτλων- Πιστοποιητικά καταθέσεων στ.
υπό προειδο- ποίηση ζ. υπέρ τρίτων η. αναπαλλοτρίωτες καταθέσεις θ. σε κοινό
λογα- ριασμό ι. σε αδιαίρετο ή ενωμένο ή συμπλεκτικό λογαριασμό ια. Δεσμευμέ-
νες καταθέσεις). ΙΙ. Η αποδοχή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων (Γενικά. Tα
oμολογιακά δάνεια των τραπεζών. H τιτλοποίηση απαιτήσεων) Β. Η χορήγηση
πιστώσεων (Γενικές παρατηρήσεις. Το δάνειο. Η σύμβαση α- νοίγματος πιστώσεως. Η
πίστωση με τρέχοντα ή τρεχούμενο ή ανοικτό λο- γαριασμό). Γ. Η πρακτορεία
επιχειρηματικών απαιτήσεων Δ. Η χρηματο- δοτική μίσθωση Ε. Οι υπηρεσίες
πληρωμών ( Γενικά. Το τραπεζικό έμβα- σμα. Η σύμβαση γύρου ή διεξαγωγής
δοσοληψιών. Η έκδοση και διαχείρι- ση μέσων πληρωμής. Τα πιστωτικά δελτία-
πιστωτικές κάρτεΙ. Τα χρεωστι- κά δελτία-χρεωστικές κάρτες). Τα δελτία-κάρτες
αναλήψεων. Τα έξυπνα δελτία-κάρτες ή ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή υπόθεμα
ηλεκτρονικού χρήμα- τος. Η τραπεζική επιταγή και το δελτίο-κάρτα εγγυήσεως
επιταγής. Η ταξι- διωτική επιταγή). Z. Οι εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
(Οι τραπε- ζικές εγγυήσεις. Οι εγγυητικές επιστολές. Οι πιστωτικές επιστολές.
Οι πι- στώσεις έναντι εγγράφων και οι ενέγγυες πιστώσεις. Η προκαταβολή έναντι
φορτωτικής. Η υποσχετική επιστολή- Promissory letter). H. Συναλλαγές για
λογαριασμό της ίδιας της τράπεζας ή της πελατείας της (Σε μέσα χρη- ματαγοράς.
Σε συνάλλαγμα. Σε προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτι- κών τίτλων ή
χρηματοοικονομικά δικαιώματα. Σε συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων-
swaps. Σε κινητές αξίες. Σε χρυσό). Θ. Οι συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και η
παροχή συναφών υπηρεσιών. Ι. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε συγχωνεύσεις
και εξαγορές επιχει- ρήσεων. ΙΑ. Η μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές
(«Πράξεις χρηματο- μεσίτη»). ΙΒ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η παροχή
συμβουλών για τη διαχείρισή του. ΙΓ. Η φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών. ΙΔ.
Η παροχή εμπορικών πληροφοριών και υπηρεσιών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικα-
νότητας πελατών. ΙΕ. Η εκμίσθωση θυρίδων. ΙΣΤ. Η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.
ΙΖ. Επενδυτικές δραστηριότητες. ΙΗ. Τραπεζοασφάλειες (Bankassurance)