ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ       ΤΜΗΜΑ       ΗΜΕΡΕΣ          ΩΡΑ           ΑΙΘΟΥΣΑ         ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ζ                     1            ΤΕΤΑΡΤΗ   14:00-16:00    320                  ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Διδακτικό βιβλίο:
[ΕΥΔΟΞΟΣ: 12054] Χατζηκωνσταντίνου Κ.,
Προσεγγίσεις στο Διε-
θνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (2η έκδοση, Αθήνα:
Σιδέρης, 2009).
Ύλη: Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο αποτελεί
ειδικό μέρος του Γενικού
Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και αφορά στους κανόνες
και τις αρχές που
διέπουν τις ένοπλες συγκρούσεις, διεθνείς και
διεθνοποιημένες. Το μάθημα
επικεντρώνεται στους Κανονισμούς της Χάγης (1907),
τις Συνθήκες της
Γενεύης (1949) και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα (1977)
σε αυτές. Δίνεται
έμφαση στην προστασία των αμάχων, όσων έχουν τεθεί
εκτός μάχης και
των εμπολέμων, και αναλύεται το γενικότερο πνεύμα
ανθρωπισμού με το
οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τα διλήμματα που
προκύπτουν σε εμπό-
λεμες καταστάσεις. Τέλος, σημειώνεται ότι με το
μάθημα αυτό εκπληρώνε-

 

ται διεθνής συμβατική υποχρέωση της χώρας μας.