ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
 ΩΡΑ 
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Ζ
1
ΠΕΜΠΤΗ
2-4μμ
313
Φρέρης

 

Διδάσκει: Αν. Φρέρης (Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων

στο χειμερινό εξά- μηνο): Αν. Φρέρης

Διδακτικά βιβλία: Προτείνεται βιβλιογραφία με βάση το εκάστοτε
διδασκόμενο αντικείμενο, όπως και σχετικές σημειώσεις, δικαστικές αποφάσεις και
λοιπό εκπαιδευ- τικό υλικό.

 

΄Υλη: Ζητήματα από την Ι.Κ.Ε., τους συνεταιρισμούς (αστικούς και
αγρο- τικούς), τη λογιστική των εμπορικών εταιριών, όπως επίσης και από άλλες
ειδικές μορφές εταιριών.