ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ


Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΜΜΕ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
2-4μμ
110
Μαντζούφαςς
Διδάσκει:
Π. Μαντζούφας
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών
γνώσεων στο εαρινό εξάμη-
νο: Π. Μαντζούφας
Διδακτικό
βιβλίο:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΜΜΕ
Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο:
22768526
Έκδοση: 1η/2012.Συγγραφείς: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ
ISBN: 978-960-272-991-5. Τύπος:
Σύγγραμμα
Διαθέτης (Εκδότης): ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ
Ύλη: Εισαγωγή στο
φαινόμενο της επικοινωνίας και ειδικότερα της επιρ-
ροής της τηλεόρασης στη δημοκρατική
λειτουργία του πολιτεύματος (κοι-
νωνιολογία της τηλεόρασης).
Συνταγματικό πλαίσιο της ραδιοτηλεόρασης.
Διοικητικές διαδικασίες
ραδιοτηλεοπτικής αδειοδότησης και ελέγχου λει-
τουργίας των ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών από το Εθνικό Συμβούλιο Ρα-
διοτηλεόρασης. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο της
Ραδιοτηλεόρασης. Προσβολές
προσωπικότητας μέσω των
ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και αναλυτική

 

παρουσίαση της συναφούς νομολογίας