ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΙ

ΕΞΑΜΗΝΟ           ΤΜΗΜΑ        ΗΜΕΡΕΣ         ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ              ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ζ                         1             ΠΕΜΠΤΗ        2-4μμ            108              ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Διδακτικά βιβλία:
1.[ΕΥΔΟΞΟΣ 50661866]:Νάσκου-Περράκη Παρούλα,
Αντωνόπου-
λος Κωνσταντίνος ,Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης,
Διεθνείς οργανισμοί,
1η/2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ
2.[ΕΥΔΟΞΟΣ: 31214] Le Roy B. A. & Oliver J.
K., Διεθνείς Οργανι-
σμοί: Αρχές και Προβλήματα (Μετάφραση: Σαλιμπά Ζ.
& Κωνστα-
ντινίδης Χ., Αθήνα: Γ. Δαρδανός, 2006).
Ύλη: Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει διάφορες
μορφές διεθνούς συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Κεντρικό θέμα ανάλυσης
αποτελούν οι διεθνείς διακυβερνητικοί οργανισμοί, ενώ δίνεται
βαρύτητα και σε άτυπες μορφές διεθνούς συνεργασίας. Εξετάζονται ζητήματα,
όπως η νομική προσωπικότητα, οι εξουσίες, αρμοδιότητες, υποχρεώσεις
και τα προνόμια των διεθνών οργανισμών, και αξιολογείται η επιρροή
τους στη διεθνή δικαιο-παραγωγή, οι σχέσεις τους με τα κράτη μέλη και τα
κράτη μη μέλη, και φυσικά οι μεταξύ τους σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και τις εξειδικευμένες οργανώσεις
που συνδέονται με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.