ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ       ΤΜΗΜΑ       ΗΜΕΡΕΣ      ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ                 ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ζ                    1            ΤΕΤΑΡΤΗ      2-4μμ
αιθ πολυμέσων     ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ /
ΚΩΝΣΤΑ
Διδακτικά βιβλία:
1. Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου, Εισαγωγή στο
Συγκριτικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 1997.
Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34450
2. Φ. Κοζύρης, Εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο,
εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ:
34448
3. Ε. Μουσταΐρα, Συγκριτικό Δίκαιο, Νομική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22768498
Ύλη: Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιλαμ-
βάνει εισαγωγικά μαθήματα γύρω από τις αρχές της
συγκριτικής μεθόδου, τη φύση και τους πρακτικούς σκοπούς του συγκριτικού δικαίου και, ειδικότερα, το ρόλο του κατά τη θέσπιση και την εφαρμογή
των κανόνων δικαίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται τα γενικά
χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιικών οικογενειών και ειδικότερα, της
ρωμαιογερμανικής οικογένειας, από τη μια μεριά, και της
αγγλοαμερικανικής οικογένειας, από την άλλη. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας γίνεται
μια εκτενής εισαγωγή στο αμερικανικό δίκαιο, καθώς και μια παρουσίαση των
βασικών χαρακτηριστικών του μουσουλμανικού δικαίου και της σχέσης
του με την ελληνική 150 έννομη τάξη. Στην τρίτη ενότητα εξετάζονται
συγκριτικώς οι λύσεις που παρέχουν το αμερικανικό, το αγγλικό, το γερμανικό
και το γαλλικό δίκαιο σε συγκεκριμένα νομικά ζητήματα και, ειδικότερα,
στο πρόβλημα της απoκατάστασης της αμιγούς οικονομικής ζημίας (pure
economic loss).