ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
12-2μμ
407
Φρέρης / Χατζηνικολάου
Διδάσκει: Ουρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου – Αν. Φρέρης Ως μάθημα
ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο): Ουρ.
Χατζηνικολάου-Αγγελίδου – Αν. Φρέρης
Διδακτικά βιβλία: 1. Αλ. Κιάντου – Παμπούκη, Στοιχεία του δικαίου
της χερσαίας με- ταφοράς και νομοθετικά κείμενα, εκδ. Σάκκουλας, 1989, Κωδ. ΕΥ-
ΔΟΞΟΣ 34656 2. Ρ. Χατζηνικολάου – Αγγελίδου, Αεροπορική Μεταφορά Επιβα- τών,
(σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο αεροπορικών
μεταφορών), 3η εκδ. Σάκκουλας, 2015, Κωδ. ΕΥΔΟΞΟΣ 50658952.

 

΄Υλη: A) Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς. Σύμβαση χερσαίας μεταφοράς. Πα-
ραγγελία μεταφοράς. Σύγχρονες μορφές μεταφοράς (διαδοχική, συνδυα- σμένη και
μικτή). Β) Δίκαιο αεροπορικής μεταφοράς. Αεροπορική μεταφο- ρά κατά τη Σύμβαση
του Μόντρεαλ. Εθνική ή εσωτερική μεταφορά κατά τον ΚΑΔ. Δίκαιο της ΕΕ.
Απελευθέρωση αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ. Ευθύνη του διεθνούς και εθνικού
αεροπορικού μεταφορέα επιβατών. Προστασία του επιβάτη ως καταναλωτή στο πλαίσιο
των ενδοκοινοτικών μεταφορών.