ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

                                                        
Α/Α
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ   ΔΙΚΑΙΟ
Ζ
1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
12-2μμ
109
αναμένεται ανάθεση διδάσκοντα
Διδάσκουν: Ρ.
Γιοβαννόπουλος (διαλέξεις: ομ. καθηγητής Λ. Κοτσίρης) Ως μάθημα ελεύθερης
επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο): Ρ. Γιοβαννόπουλος
(διαλέξεις: ομ. καθηγητής Λ. Κοτσίρης)
Διδακτικό
βιβλίο:
Λ. Κοτσίρης, Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο, 2 η έκδ., εκδ Σάκκουλας,
Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2012. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 22726449 Διανέμονται
επίσης σημαντικές αποφάσεις του ΔΕΕ αναφορικά με τα υπό εξέταση ζητήματα, οι
οποίες σχολιάζονται από τους φοιτητές κα- τά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

Ύλη: 1.
Εισαγωγικό μάθημα: Γενική αναφορά στη θεμελίωση της ενω- σιακής έννομης τάξης,
τις πηγές του ενωσιακού δικαίου, τα όργανα της ΕΕ και τις πράξεις αυτών, στο
μέτρο που η εν λόγω αναφορά κρίνεται απαραί- τητη για την κατανόηση των ειδικών
διατάξεων και αρχών που συνθέτουν το αποκαλούμενο “ευρωπαϊκό εμπορικό
δίκαιο”. Διευκρινίζεται ότι η εξέ- ταση των ως άνω θεματικών γίνεται υπό
το πρίσμα της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως
μετονομάσθηκε η ΣυνθΕΚ, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΣΕΕ). 2. Ευθύνη της ΕΕ (συμβατική – εξωσυμβατική) και κράτους-μέλους για
παράβαση κοινοτικού δικαίου και διαδικασία υποβολής προδικαστικού ερωτήματος
στο πλαίσιο του ά. 267 ΣΛΕΕ (πρώην ά. 264 ΣυνθΕΚ). 3. Αρ- χή της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων: ανάλυση των ά. 34 και 36 ΣΛΕΕ (πρώην: ά. 28 και
30 ΣυνθΕΚ), κυρίως μέσα από τη μελέτη και παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων του
ΔΕΕ (πρώην: ΔΕΚ), που α- ναφέρονται στην ερμηνεία των άρθρων αυτών και έχουν
συμβάλει στη νο- μολογιακή εξέλιξη των όρων και εννοιών που περιέχουν (όπως
λ.χ. της έν- νοιας των “μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος” ή των
“ποσοτικών περιο- ρισμών”). 4. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο ενωσιακό
δίκαιο του α- νταγωνισμού. Υποκείμενα των απαγορευτικών κανόνων των ά. 101 και
102 ΣΛΕΕ (πρώην: ά. 81 και 82 ΣυνθΕΚ). Η έννοια της “επιχείρησης” κα-
τά το δίκαιο του ανταγωνισμού. 5. Κατηγορίες απαγορευμένων συμπρά- ξεων (ά. 101
§ 1 ΣΛΕΕ): μελέτη και ανάλυση αυτών, κυρίως με τη βοήθεια νομολογιακών
παραδειγμάτων. 6. Συνέπειες της εφαρμογής του απαγορευ- τικού κανόνα της § 1
του ά. 101 ΣΛΕΕ, όπως αυτές ορίζονται στην § 2 της ίδιας διάταξης. Συμπράξεις
απαλλασσόμενες από την εφαρμογή του απα- γορευτικού κανόνα, με έμφαση στη
σημασία και τις συνέπειες εφαρμογής της § 3 του ά. 101 ΣΛΕΕ μετά τη θέση σε
ισχύ του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1/2003. 7. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας
θέσης κατά το ά. 102 ΣΛΕΕ (πρώην: ά. 82 ΣυνθΕΚ). 8. Έλεγχος συγκεντρώσεων
επιχει- ρήσεων.