ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  
ΕΞΑΜΗΝΟ      ΤΜΗΜΑ         ΗΜΕΡΕΣ        ΩΡΑ        ΑΙΘΟΥΣΑ          ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Ζ                    1             ΤΕΤΑΡΤΗ      12-2μμ          109               ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ
Διδακτικά βιβλία:
1. Π. Γκλαβίνης, Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
(γενικές αρχές, διεθνές εμπόριο, ξένες επενδύσεις), εκδόσεις Σάκκουλας
Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2009/1
η έκδοση. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 25106
2. Κ. Στεφάνου/Χρ. Γκόρτσος, Διεθνές Οικονομικό
Δίκαιο, Εκδόσεις
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2006/1η
έκδοση. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ-
ΔΟΞΟ: 10485
Ύλη: Ο φοιτητής εισάγεται στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο. Εξετάζονται το αντικείμενο, τα υποκείμενα και οι πηγές του δικαίου αυτού. Στο κύριο μέρος, το μάθημα ασχολείται με τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Προσδιορίζεται η έννοια της ξένης άμεσης επένδυσης και οι πηγές δικαίου που ρυθμίζουν τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Εξετάζεται το νομικό πλαίσιο της προώθησης και προστασίας των ξένων επενδύσεων, με έμφαση στους κινδύνους που αντιμετωπίζει μια ξένη άμεση επένδυση στη χώρα υποδοχής και στα standards μεταχείρισης των ξένων άμεσων επενδύσεων από το κράτος υποδοχής. Εξετάζονται τέλος οι τρόποι επίλυσης των διαφορών μεταξύ ξένων επενδυτών και κράτους υποδοχής, με έμφαση στη διεθνή διαιτησία.