ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
10-12πμ
Τυπογραφείο
Κουτούπα
Διδάσκει: Ε. Κουτούπα
Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών
γνώσεων στο εαρινό εξάμη-
νο: Ι. Μαθιουδάκης
Διδακτικά
βιβλία:
1. Ε.Κουτούπα-Ρεγκάκου, Δίκαιο του
περιβάλλοντος, γ έκδ. 2008 Εκ-
δοσεις Σακκουλα (25117)
2. Γ.Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου
περιβάλλοντος, β έκδ., 2011, Εκδο-
σεις Σακκουλα (13218692)
3. Β.Σκουρής, Χωροταξικό και
Πολεοδομικό δίκαιο, 1991.Εκδόσεις
Σάκκουλα (25167)
Ύλη: Πηγές και
γενικές αρχές Δικαίου Περιβάλλοντος, προστασία του πο-
λιτιστικού περιβάλλοντος, των δασών
και του αιγιαλού, διαδικασία έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων, δικαστική
προστασία. Ο χωροταξικός και πο-
λεοδομικός σχεδιασμός με βάση το
άρθρ. 24 Συντ. και την κείμενη νομοθε-
σία, διαδικασίες, νομική φύση των
πράξεων, εφαρμογή του σχεδιασμού στο
έδαφος, οικοδομικό δίκαιο.