ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
10-12πμ
313
Καϊδατζής
Διδάσκει: Α. Καϊδατζής
Διδακτικά
βιβλία:
1. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Οι δημοκρατικοί
θεσμοί των Ελλήνων
– Δοκιμές πολιτικής και συνταγματικής ιστορίας
(19ος και 20ος αι.),
Εκδ. Σάκκουλα ΑΕ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013 –
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ
ΕΥΔΟΞΟ: 41959644
2. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Πολιτική και
συνταγματική ιστορία
της Ελλάδας 1821-1941, 2η έκδ., Εκδ. Σάκκουλα,
2001 – ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 25074
3. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Ιστορία των
πολιτικών και συνταγμα-
τικών θεσμών, Εκδ. Σάκκουλα, 1995 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ
ΕΥΔΟΞΟ:
25049
4. Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Το σύνταγμα και οι
εχθροί του στη νεοελλη-
νική ιστορία, 1800-2010, Εκδ. Πόλις, 2011 –
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥ-
ΔΟΞΟ: 12807229
5. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Σύγχρονη ελληνική
πολιτική και συ-
νταγματική ιστορία 1940-1986, 2η έκδ., Εκδ.
Σάκκουλα, Θεσσαλονί-
κη 1998 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 34568
6. Γιώργος Ολ. Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και
μοναρχία στην Ελ-
λάδα, Εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1995 – ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΤΟΝ ΕΥ-
ΔΟΞΟ: 34502
7. Ιφιγένεια Καμτσίδου, Το κοινοβουλευτικό
σύστημα, Εκδ. Σαββά-
λας, 2011 – ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ: 22767594
Ύλη: Τα Συντάγματα του Αγώνα
1822-1827. – Η Καποδιστριακή Πολιτεία.
– Η απόλυτη μοναρχία 1833-1843. – Η συνταγματική
μοναρχία 1844-1862.
– Η βασιλευομένη Δημοκρατία 1864-1924. – Η
αβασίλευτη Δημοκρατία
1924-1935. – Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου
1936. -Πόλεμος και κατοχή
1940-1944 – Απελευθέρωση και εμφύλιος πόλεμος
1944-1949 – Σύνταγμα
του 1952, “παρασύνταγμα”, πολιτικές
δυνάμεις και εκλογές 1952-1967 –
Απριλιανή δικτατορία 1967-1974, δικτατορικά
“ψευδοσυντάγματα” – Η με-
ταπολίτευση του 1974, δημοψήφισμα για το
πολιτειακό, το Σύνταγμα του

 

 

1975.