Δίκαιο Κτηματολογίου, Οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία

Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
1
ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ζ
1
ΤΡΙΤΗ
2-4μμ
320
Καρυμπαλη/Διαμαντοπουλος
 
 
Α/Α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΕΣ
ΩΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
2
ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ- ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΤ
1
ΤΕΤΑΡΤΗ
6-8μμ
312
Διαμαντοπουλος

 

Διδάσκει: Γ. Διαμαντόπουλος Ως μάθημα ελεύθερης επιλογής ειδικών γνώσεων στο χειμερινό εξά- μηνο: Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ. Διαμαντόπουλος Διδακτικά βιβλία: Γ.Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Γ.Διαμαντόπουλος, Δίκαιο Κτη ματολογίου, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα/Θεσσαλονίκη 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥ- ΔΟΞΟ: 33134094 ΄Υλη: Εξετάζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στις κτη ματολο- γικές σχέσεις, όπως αυτές αναπτύσσονται στο στάδιο τη ς κτη ματογράφησης (Ν. 2308/1995, όπως τροποποιη μένος ισχύει) και στο στάδιο λειτουργούντος Κτη ματολογίου (Ν. 2664/1998, όπως τροποποιη μένος ισχύει). Εξάλλου, κατά τη διδασκαλία του δικαίου τη ς οριζόντιας και τη ς κάθετης ιδιοκτησίας, με γνώμονα τις ρυθμίσεις του αστικού κώδικα και των νόμων 3741/1929 και 1024/1971, προσεγγίζονται, ιδίως, η έννοια, η σύσταση , τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και η προστασία τους. Έμφ αση δίνεται στα ζη τή ματα που έχουν απασχολή σει τη νομολογία, τα οποία προσεγγίζο- νται τόσο από τη σκοπιά του ουσιαστικού δικαίου όσο και από εκείνη του δικονομικού δικαίο