Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας Πολιτική Δικονομία Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση Τμήμα Α΄με κ.Χ. Απαλαγάκη

0
143

ΑΣΤΙΚΟ  ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Χειμερινό εξάμηνο 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

(καθηγήτρια Χαρ. Απαλαγάκη)

 

Δευτέρα  8.10.2018:  Γενική Εισαγωγή στην έννοια και λειτουργία των ενδίκων μέσων κατά τον ΚΠολΔ. Διακρίσεις ενδίκων μέσων σε τακτικά/έκτακτα, μεταβιβαστικά/μη μεταβιβαστικά, ανασταλτικά/μη ανασταλτικά. Προϋποθέσεις παραδεκτού των ενδίκων μέσων. Προσδιορισμός του αντικειμένου τους. Εισαγωγή στην ανακοπή ερημοδικίας. Η έννοια της ερήμην διαδικασίας. Οι συνέπειες της ερημοδικίας. Η συνταγματική κατοχύρωση (;) της ανακοπής ερημοδικίας. Νομοθετικός αποκλεισμός.

 

Τρίτη 9.10.2018: Οι κατ’ ιδίαν προϋποθέσεις παραδεκτού της ανακοπής ερημοδικίας. Η λειτουργία της ανακοπής ερημοδικίας, συνέπειες ευδοκίμησης. ΕΦΕΣΗ. Ο κανόνας των δύο βαθμών δικαιοδοσίας. Αρχές που διέπουν την κατ’ έφεση δίκη. Παραδεκτό/βάσιμο. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως. Το διπλό αντικείμενο της κατ’ έφεση δίκης. Περιορισμοί του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο πάντως ενεργεί ως δικαστήριο πλήρους δικαιοδοσίας.

 

Δευτέρα 15. 10.2018 και Παρασκευή 19.10.2018: Συνέπειες ευδοκιμήσεως της εφέσεως. Εφαρμοστέο δίκαιο, η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος. Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί, νέα αποδεικτικά μέσα στην κατ’ έφεση δίκη. Σχέση ανακοπής ερημοδικίας και έφεσης.  Η έφεση ως υποκατάστατο της ανακοπής ερημοδικίας. Η αντίθετη έφεση και η αντέφεση. Ο αναιρετικός έλεγχος για τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας και της εφέσεως. Η διαδικασία εκδικάσεως της εφέσεως.

 

Δευτέρα 22.10.2018: Γενική εισαγωγή στην έννοια και αποστολή της αναγκαστικής εκτελέσεως. Σχέση αυτής προς τη διαγνωστική δίκη. Η περιοριστική απαρίθμηση των εκτελεστών τίτλων στο άρθρο 904 ΚΠολΔ. Η απαιτούμενη δικονομική ωριμότητα της δικαστικής αποφάσεως για την επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως. Η προσωρινή εκτελεστότητα, διακρίσεις αυτής, αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας.

 

Τρίτη, 23.10.2018: Υποκειμενικά, αντικειμενικά και χρονικά όρια της εκτελεστότητας. Οριοθέτηση εκτελεστότητας και δεδικασμένου.  Οι ρυθμίσεις του γενικού μέρους της αναγκαστικής εκτελέσεως και οι διακρίσεις των περισσότερων ειδών αναγκαστικής εκτελέσεως. Η άμυνα γενικά κατά το στάδιο της αναγκαστικής εκτελέσεως (γενική εισαγωγή στο ένδικο βοήθημα του άρθρου 933 ΚΠολΔ), με σημείο αναφοράς κυρίως τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015.

 

Δευτέρα, 29.10.2018: Πρακτική (πρακτικές ασκήσεις) από το Δρ. Χρήστο Ευθυμίου, που θα καλύπτουν τις διδαχθείσες μέχρι τότε ενότητες και ιδίως τα ένδικα μέσα τους εκτελεστούς τίτλους, και τις γενικές προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτελέσεως.

 

Τρίτη, 30.10.2018. Λοιπές γενικές διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επίσπευση αναγκαστικής εκτελέσεως. Η προδικασία της επιταγής. Η έννοια της κύριας διαδικασίας της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η έννομη θέση τρίτων στην αναγκαστική εκτέλεση. (διδασκαλία από Δρ. Χρήστο Ευθυμίου)

 

Δευτέρα 5.11.2018: ΄Αμεση εκτέλεση για την απόδοση κινητού ή ακινήτου. Πορεία διαδικασίας (προδικασία, παρέλευση τριημέρου, υπολογισμός αυτού). Η αμφισβήτηση του κύρους της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η έννοια και η λειτουργία της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Προθεσμίες. Η σταδιακή προσβολή των πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η διαφορετική ρύθμιση της ανακοπής, η δυνατότητα αναστολής

 

Τρίτη 6.11.2018. Αναγκαστική εκτέλεση (έμμεση) για την πράξη παράλειψη ή ανοχή πράξεως και άλλης υλικής ενέργειας. Η αμφισβήτηση του κύρους της αναγκαστικής εκτελέσεως. Η έννοια και η λειτουργία της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ στη συγκεκριμένη αναγκαστική εκτέλεση. Προθεσμίες. Η προσβολή των πράξεων της συγκεκριμένης  αναγκαστικής εκτελέσεως.

 

Δευτέρα 13.11.2018.  Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως, προϋποθέσεις, λειτουργία  του άρθρου 949 ΚΠολΔ. Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ προσαρμοσμένη στο συγκεκριμένο είδος αναγκαστικής εκτελέσεως.

 

Τρίτη 14.11.2018. Μέσα αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων. Ειδικά η κατάσχεση κινητών και ακινήτων. Οι συνέπειες της αναγκαστικής κατασχέσεως. Η έννοια και λειτουργία των πολλαπλών κατασχέσεων. Τρόπος επιβολής κατασχέσεως. Προϋποθέσεις ανατροπής της κατασχέσεως.

 

Δευτέρα 20.11.2018. Η προδικασία του αναγκαστικού πλειστηριασμού, κινητών και ακινήτων.  Διαδικαστική περιγραφή της πορείας και του τρόπου διενέργειας του αναγκαστικού πλειστηριασμού. Οι ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και οι ιδιαίτερες διατυπώσεις διενέργειάς του.  Συνέπειες μη καταβολής πλειστηριάσματος (αναπλειστηριασμός).

 

Τρίτη, 21.11.2018. Οι τρόποι συμμετοχής των δανειστών στην εκκρεμή διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως, πλην της επιβολής περισσότερων κατασχέσεων. Υποκατάσταση, δικαστική και εξώδικη, αναγγελία, αναγγελία με τα προσόντα αυτοτελούς κατασχέσεως.

 

Δευτέρα 22 και Τρίτη 23.11. 2018 Ειδικές μορφές έμμεσης αναγκαστικής εκτελέσεως (υποθηκική αγωγή). Τα ρυθμιστικά μέτρα της αναγκαστικής εκτελέσεως (954, 1000). Η κατάργηση της αιτήσεως αναστολής (938) και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει

 

 Δευτέρα  29.11.20181)  κσι Τρίτη 30.11.2018 . Συμμετοχή τρίτων, πλην του επισπεύδοντος στην αναγκαστική εκτέλεση (αναγγελία, υποκατάσταση). Η συρροή απαιτήσεων περισσότερων δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση. Κατάταξη η άμυνα των δανειστών κατά της κατάταξης. Το ένδικο βοήθημα της ανακοπής του άρθρου 979 ΚΠολΔ.

 

Δευτέρα, 3.12. και Τρίτη 4.12.2018 διδασκαλία πρακτικών ασκήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση από το Δρ. Χρήστο Ευθυμίου.

LEAVE A REPLY